Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

IV SA/Wa 390/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

sodowego stosować olej opałowy ciężki spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia...
błędne uznanie, że ciężki olej opałowy zużywany w tej instalacji musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, o których mowa w § 2 pkt 2 powołanego...

IV SA/Wa 538/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-04

. A. w O. zarządził, aby w instalacji do wytwarzania mas włóknistych i produkcji papieru stosować olej opałowy ciężki spełniający wymagania jakościowe w zakresie...
rozporządzenia na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia., Podkreślono, że w przedmiotowej instalacji ciężki olej opałowy wykorzystywany jest w dwóch urządzeniach: w kotle sodowym...

VIII SA/Wa 43/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28

instalacji energetycznej elektrowni. Analizy prób pobranego oleju wykazały, że stosowany ciężki olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki...
, i warunków, w których stosowane będą ciężkie oleje opałowe (Dz.U. nr 4, poz. 30), dalej jako rozporządzenie Ministra Gospodarki. W każdej z badanych próbek przekroczona...

IV SA/Wa 496/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-10

z siedzibą w O., do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki określone w § 2 pkt 2...
w O., aby do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra...

IV SA/Wa 330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

zwiększonej ilości lekkiego oleju opałowego, że lekki olej opałowy jest spalany podczas pracy instalacji, w warunkach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych...
rozruchu instalacji, może nie odbiegać znacząco od emisji w warunkach normalnego jej funkcjonowania, a nawet może być mniejsza, z uwagi na to, że lekki olej opałowy...

IV SA/Wa 918/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

nr [...]. Jak wskazał organ, z uzyskanych od spółki P. informacji wynika, że wskutek przelania zbiornika, olej opałowy rozlał się po powierzchni ziemi, a z uwagi na nachylenie terenu...
przesłuchanie świadków co do daty zdarzenia, w tym podmiotów dostarczających olej w badanym okresie, co do zakresu powstałej szkody i jej skutków zewnętrznych...

IV SA/Po 751/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-10

-wspomagające zasilane olejem opałowym, które umożliwią dokonanie rozruchu instalacji i doprowadzenie temperatury spalin w komorze paleniskowej do min. 850oC...
typu., 2.27. Magazyny substancji niebezpiecznych - hydrazyny i oleju opałowego, wyposażyć w odpowiedni sprzęt i substancje neutralizujące. Miejsca magazynowania substancji...

III OSK 1768/21 - Wyrok NSA z 2023-01-24

, że do rozruchu użyty będzie lekki olej opałowy, a nie węgiel kamienny., Także trzykrotne zwiększenie spalania oleju opałowego nie przesądza, że w sprawie mamy do czynienia...
z istotną zmianą instalacji. Ilość zużywanego oleju opałowego do rozruchu została zweryfikowana w toku pracy instalacji, a więc nie jest to związane ze zmianą sposobu...

IV SA/Wa 1606/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

i infrastrukturą techniczną w tym instalacją grzewczą wraz ze zbiornikiem na olej opałowy na działkach nr ew. [...],[...],[...],[...] obrębu [...] przy ul. W. w W., Stan...
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo- usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w tym instalacją grzewczą wraz ze zbiornikiem na olej...

II SA/Kr 521/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-27

ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan-butan, biogaz rolniczy lub inne rodzaje gazu palnego, a z paliw ciekłych lekki olej opałowy...
definiuje jedynie paliwa gazowe, a uchwała SWM dopuszcza do stosowania, prócz paliw gazowych, lekki olej opałowy. Definicję lekkiego oleju opałowego można odnaleźć w art...
1   Następne >   +2   +5   9