Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

I SA/Ol 664/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-05

zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w '[...]' zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej...
oleju opałowego do myjek i opalarek używanych do konserwacji sprzętu według umowy z '[...]' również nie potwierdzają wersji podatnika o wyższym zapotrzebowaniu na olej...

I SA/Ol 248/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-11

w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych...
wydanego wyrobu, zapłaconej kwocie, stanie liczników, dostawach paliw znajdowały się w zeszytach 'olej napędowy' i 'olej opałowy' prowadzonych przez S. W.(pracującą...

I SA/Go 186/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

[...], przeprowadzili czynności kontrolne w zakresie poprawności stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym oraz napędowym za okres...
i październik 2011 r. w kwocie wynoszącej ogółem 326.943,00 zł., W uzasadnieniu Naczelnik wskazał m.in., że w zakresie obrotu olejem napędowym przeznaczonym na cele opałowe...

V SA/Wa 2576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

Sąd przyjął, że skarga okazała się niezasadna w przeważającej części (ponad 90%). Ta okoliczność i fakt, że skarżący dopuścił się oszustw podatkowych używając olej...
za trafne Sąd uznał stanowisko organów podatkowych, że skarżący używał niezgodnie z przeznaczeniem oleju opałowego, czyli na cele inne niż grzewcze. Część zarzutów skargi Sąd...

I SA/Wr 1143/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-09

I instancji, odniesienia się do kwestii wprowadzenia do obrotu przez skarżącego 4011,74 litrów oleju opałowego o nieokreślonym źródle pochodzenia. Narusza to zdaniem Sądu...
zasadę dwuinstancyjności postępowania. Z akt administracyjnych sprawy wynika, że kwota należna podatku akcyzowego z tytułu wprowadzenia wskazanej ilości oleju opałowego...

I GZ 333/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14

sprawy wynikało, że kwota należna podatku akcyzowego z tytułu wprowadzenia wskazanej ilości oleju opałowego do obrotu wynosi 931 zł. Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji...
organu odwoławczego, utrzymującej w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji, odniesienia się do kwestii wprowadzenia do obrotu przez skarżącego 4011,74 litrów oleju...

I SA/Wr 1143/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-07

, odniesienia się do kwestii wprowadzenia do obrotu przez skarżącego 4011,74 litrów oleju opałowego o nieokreślonym źródle pochodzenia. Narusza to, zdaniem Sądu, zasadę...
dwuinstancyjności postępowania. Z akt administracyjnych sprawy wynika, że kwota należna podatku akcyzowego z tytułu wprowadzenia wskazanej ilości oleju opałowego do obrotu...

I GZ 91/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

, odniesienia się do kwestii wprowadzenia do obrotu przez skarżącego 4011,74 litrów oleju opałowego o nieokreślonym źródle pochodzenia. W ocenie sądu, naruszało to zasadę...
oleju opałowego do obrotu wynosi 931 zł. Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji w pozostałym zakresie Sąd nie dostrzegł naruszenia prawa. W końcowej części uzasadnienia...

I GZ 185/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

skarżącemu stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy styczeń 2008 r. w kwocie 6.135 złotych z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju...
opałowego. Przedmiotem postępowania administracyjnego była nie tylko, jak wskazuje skarżący, odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, lecz również odmowa zwrotu tejże...

III SA/Łd 157/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie obrotu lekkimi olejami opałowymi. Postanowieniem z dnia 22 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy w S. ogłosił upadłość firmy 'K.' sp...
1   Następne >   2