Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol

I GSK 1146/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

do którego paliwo zlano - każdorazowo przy każdej operacji magazynowania., Dyrektor IC podniósł, że w okresie objętym postępowaniem zbiorniki magazynujące olej opałowy...
podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie tego wyrobu do celów grzewczych. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, jeżeli podatnik ma wolę przechowywać olej opałowy...

III SA/Gl 652/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-19

. i [...] r. zakupiłem olej opałowy z firmy 'A' z K. w ilości po [...]. Załączone oświadczenia sporządziłem własnoręcznie w obecności kierowcy dostawcy, lecz ilość litrów...
co do podpisu... a co do ilości to nie mogła być większa niż [...] litrów bo przeważnie takie ilości kupowałam... zakupiony przez mnie olej opałowy zużyty został na cele...

I GSK 615/13 - Wyrok NSA z 2015-04-28

oleju opałowego, co nie może powodować odstąpienia od opodatkowania według podwyższonej stawki akcyzy. To na podmiocie sprzedającym olej opałowy ciąży obowiązek uzyskania...
zużył olej opałowy na cele niezgodne z przeznaczeniem lub dokonał sprzedaży tego wyrobu akcyzowego ze świadomością niezgodnego z prawem późniejszego wykorzystania oleju...

I SA/Lu 926/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-10

zawartego w cenie oleju napędowego. Świadczy to o tym, że do napędu ciągników i maszyn rolniczych wykorzystywane było inne paliwo - olej opałowy ze stacji paliw L., Organ...
wykazał, że olej opałowy lekki zużyty został do napędu pojazdów mechanicznych. Podatnik tych ustaleń nie podważył., Dokonując oceny przedłożonej opinii, organ odwoławczy...

I GSK 323/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

R. F. zaprzeczył, aby kupował od skarżącego olej opałowy na podstawie przedłożonej mu do wglądu faktury VAT. Zeznał, że w 2005 r. nie posiadał urządzeń grzewczych...
mu w prowadzeniu działalności był, G. K., którego adresu nie potrafił wskazać. Również R. Ż. nie określił, w jaki sposób nastąpiła sprzedaż, gdzie i komu wydał olej opałowy...

I GSK 632/14 - Wyrok NSA z 2015-11-13

2006 r. sprzedawała m.in. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, olej opałowy przeznaczony na cele opałowe z obniżoną stawką podatku akcyzowego...
, to olej opałowy w chwili dokonania sprzedaży został sprzedany na cele inne niż opałowe, czyli został użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzedaż przez spółkę oleju...

I GSK 504/14 - Wyrok NSA z 2015-11-13

osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, olej opałowy przeznaczony na cele opałowe z obniżoną stawką podatku akcyzowego, bez uzyskania kompletnych oświadczeń...
stawki akcyzy poprzez odebranie oświadczenia faktycznego nabywcy o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe, to olej opałowy w chwili dokonania sprzedaży został...

III SA/Gl 777/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-16

, merytorycznej kontroli decyzji wydanej w postępowaniu zwykłym., Wskazał, że tabela nr 5 zawiera wykaz 8 oświadczeń wystawionych w lutym 2006 r. przez kupujących olej opałowy...
nastąpiła w celach opałowych, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem., Organ przypomniał także, że olej opałowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 upa jest wyrobem akcyzowym...

I FSK 728/07 - Wyrok NSA z 2008-05-15

. U. Nr 148, poz. 1655 ze zm., dalej zwane 'rozporządzeniem MF z 19 grudnia 2001 r.') przez przyjęcie, że skarżący są podatnikami sprzedającymi olej opałowy na stacji paliw...
olej opałowy na stacji paliw przy użyciu odmierzacza paliw ciekłych na cele inne niż opałowe oraz, że do opodatkowania wyrobów sprzedawanych przez skarżących stosuje...

I GSK 83/18 - Wyrok NSA z 2021-03-19

musi być konsekwencją niemożności jego zrealizowania przez podatnika sprzedającego olej opałowy, wynikającej z braku wpływu tego podatnika na to, że nabywca złożył fałszywe...
, że potwierdzeniem braku świadomości mogą być ustalenia dokonane przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w błąd sprzedającego olej opałowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   57