Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Bd 750/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-22

nigdy nie zamieszkujących pod wskazaną lokalizacją, do której rzekomo dostarczano olej opałowy. Dlatego też wszystkie te oświadczenia wymagają weryfikacji...
od stycznia do grudnia 2008r. podatnik dokonując sprzedaży oleju opałowego między innymi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, uzyskał 3.400 oświadczeń...

I SA/Gl 1622/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-03

w K. uznał zobowiązanego winnego tego, że w okresie od listopada 2003 r. do lutego 2004 r. wprowadził do obrotu gospodarczego olej opałowy i komponenty benzyn...
popełnianie przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu gospodarczego oleju opałowego jako pełnowartościowego oleju napędowego i komponentów benzyn jako pełnowartościowej...

II FSK 868/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

od rzekomo zużytego oleju opałowego na cele inne niż grzewcze. Samo wydanie decyzji, od której strona odwołała się, nie wystarczy, w jej ocenie, do rozpatrzenia kwestii...
, że o wysokości opłaty paliwowej organ powinien rozstrzygnąć po rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej akcyzy od zużytego oleju opałowego na cele inne niż grzewcze. Sąd podkreślił...

III SA/Łd 842/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-29

powinien rozstrzygnąć po rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej akcyzy od zużytego oleju opałowego na cele inne niż grzewcze. Powyższe stanowisko skarżącego należy uznać za błędne...
prawidłowość egzekwowanych kwot należności głównej. Zdaniem strony o wysokości opłaty paliwowej należy rozstrzygać po wyjaśnieniu kwestii akcyzy od rzekomo zużytego oleju...

I SA/Kr 657/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-08

wewnątrzwspólnotowym, oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego nie spełniały wymogów, o których mowa w art. 89 ust. 11 i 12 ustawy o podatku akcyzowym). Zatem podstawowym...
i wyłącznym przedmiotem kontroli były oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego. Organy nie zaprzeczyły, że ich ustalenia w głównej mierze opierały się na materiale dowodowym...

I SA/Rz 278/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

przewidzianą dla paliw silnikowych wyłącznie z uwagi na brak złożenia za listopad 2011 r. miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego oraz złożenia...
miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, oraz przewidującego, w przypadku braku złożenia takiego...

I SA/Lu 534/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-16

na wniosek Prokuratury Okręgowej, która zarzuciła G. P. udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się odbarwianiem oleju opałowego i jego odsprzedażą jako oleju...

I SA/Gd 1216/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-08

zostało umorzone, bowiem dowody przeprowadzone w postępowaniu nie wskazały, aby podejrzany dokonując sprzedaży oleju opałowego osobom fizycznym i prawnym z zastosowaniem...

II SA/Kr 1304/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-01

. w przedmiocie zakazu używania zbiorników na paliwa płynne oraz zbiornika oleju opałowego przez Spółkę B. Sp. z o.o. i przekazał sprawę organowi l instancji do ponownego...

I SA/Po 522/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-03

podatkowej przeprowadzonej w firmie A stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą poza kotłownię firmy przekazano łączne [...] litrów oleju opałowego, zakupionego...
przez firmę skarżącej do celów opałowych. Wykryta nieprawidłowość oznaczała, iż zachodzi związek pomiędzy wszczętym postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe...
1   Następne >   2