Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

I GSK 2800/18 - Wyrok NSA z 2022-09-07

(której immanentną i konstytutywną częścią jest sam budżet, składający się z planu dochodów, planu wydatków oraz planu przychodów i rozchodów) zapisy i postanowienia...
nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny Sąd...

III SA/Kr 999/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-09

zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i reguluje zobowiązania. Jak stanowi § 23 Statutu...
przekazywał on organowi założycielskiemu sprawozdanie finansowe wraz z informacją o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej. W dniu 19 czerwca...

III SA/Kr 1194/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-24

2017 r., Tym niemniej należy także wskazać na art. 8a ust. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tym przepisem w sytuacji, gdy właściciel nie uzyskuje przychodów...
uchwały będącej źródłem owej zmiany., Nie budzi także wątpliwości i to, że w tej sprawie skarżący dokonani wezwania do usunięcia naruszenia prawa, mimo że od dnia 1 lipca...