Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 827/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-08

faktycznym. Powyższe okoliczności sugerują, zdaniem Sądu I instancji, że skarżący posiadają jeszcze inne, oprócz ujawnionych w toku postępowania, źródła przychodów...
niskie, że nie wystarczają im na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych. Skarżący podnieśli, że nie mają obowiązku wykazywać, że nie posiadają innych źródeł utrzymania...

II SA/Ol 630/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-07

podobną kwotę z tytułu płatności. Powyższe sugeruje, że otrzymywana płatność jest jedynym źródłem przychodu skarżącego i jego żony z tytułu działalności rolniczej (skarżący...
nie wykazał bowiem innego źródła przychodu) i jednocześnie jedynym źródłem dochodu 3-osobowej rodziny (w 2014 r. skarżący nie uzyskał bowiem żadnego dochodu z działalności...

II SA/Ol 630/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-07

. powinni otrzymać podobną kwotę z tytułu płatności. Powyższe sugeruje, że otrzymywana płatność jest jedynym źródłem przychodu skarżącej i jej męża z tytułu działalności...
rolniczej (skarżąca nie wykazała bowiem innego źródła przychodu) i jednocześnie jedynym źródłem dochodu 3-osobowej rodziny (w 2014 r. mąż skarżącej nie uzyskał...

II SA/Ol 609/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-25

('[...]' miesięcznie) oraz własnego zeznania rocznego za 2014 r. ('[...]'), zgodnie z którym przychód za ten rok wyniósł '[...]', koszty uzyskania przychodu - '[...]', a dochód...
- '[...]', wydruk 'Ustalenie dochodu w roku podatkowym 2015 na koniec maja', zgodnie z którym przychód za ten okres wyniósł '[...]', koszty uzyskania przychodu...

II SA/Bk 411/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-05

[...] lipca 2010 r. posiada oszczędności w kwocie 2.400 zł (k. 16-18)., Do wniosku skarżący dołączył zestawienie przychodów i dochodów z działalności stacji paliw za miesiące...
przychodów i dochodów z działalności stacji paliw za miesiące kwiecień - czerwiec 2010 r. (k. 25), decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2010 na kwotę...

II SA/Ol 425/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-10

odnoszącym się do przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu/straty z tytułu prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej za lata 2017-2018, ewentualnych...
działalności gospodarczej oraz przedłożenia kopii dokumentów, z których wynika wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu/straty z tytułu działalności...

II SA/Ol 1028/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-15

, iż skarżący mimo wezwania nie przedłożyli oświadczenia o wysokości przychodu z działalności rolniczej w 2009 r. oraz dokumentów, potwierdzających wysokość dochodu uzyskanego...
, gdyż uwzględniono w nim 'dochód z tytułu reklamy (...) i inne drobne przychody np. jednorazowy zwrot podatku akcyzowego' bez wskazania jednak i udokumentowania tych innych...

II OZ 56/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-07

zakresie. Przesłała jedynie kopię zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonywanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2011...
razie tym bardziej do ustalenia przeciętnej wysokości miesięcznego dochodu konieczne jest wykazanie przychodów z tytułu dzierżawy za okres znacznie dłuższy...

II OZ 819/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

nadwyżek kosztów nad przychodami, nie oznacza braku środków finansowych i nie warunkuje potrzeby udzielenia pomocy w postaci częściowego zwolnienia od kosztów sądowych...
żyje czteroosobowa rodzina, nie korzystająca z pomocy społecznej, regulująca na bieżąco opłaty za prąd, gaz czynsz oraz spłacająca raty za samochód, jeśli jedyne źródło...

II SA/Wr 799/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-12

2013 oraz kserokopii ostatniej strony z księgi przychodów i rozchodów lub innego dokumentu z którego wynikałaby wysokość przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej...
skarżący wymienił 'nieukończony pawilon handlowy' o pow. 88, 80 m2., W piśmie z dnia 29 grudnia 2014 r. wnioskodawca oświadczył, że jego żona nie wyraża zgody na ujawnienie...
1   Następne >   3