Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

I SA/Łd 905/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-05

amortyzacyjnych dla potrzeb podatku dochodowego od środków trwałych i uwzględniania ich, jako koszty uzyskania przychodów, na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym., Zgodnie...
, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej...

III SAB/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17

prawa pomocy pod rygorem jego rozpoznania na podstawie dotychczas złożonych informacji, poprzez udokumentowanie wszystkich źródeł i wysokości przychodów...
opisanym wyżej zarządzeniem do ujawnienia rzeczywistej sytuacji w jakiej się znajduje. Dnia 24 czerwca 2008 roku skarżący odebrał list polecony wraz z wezwaniem...

II SAB/Gd 3/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-31

indywidualnymi) i dotyczą źródeł i wysokości osiąganych przychodów oraz rodzajów i wysokości poniesionych wydatków (kosztów), także opłaconych zaliczek na podatek. Dane...
o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego, 5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł...

I OSK 1991/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

i wysokości osiąganych przychodów oraz rodzajów i wysokości poniesionych wydatków (kosztów), także opłaconych zaliczek na podatek. Dane te obejmują również określenie...
rachunkowej organu podatkowego, 5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł, niż wymienione w § 1 lub w pkt 1, 6) informacjach uzyskanych...

II SAB/Rz 41/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-24

rejestrach stanowiących w myśl art. 293 § 1 o.p. tajemnicę skarbową obejmującą dane odnoszące się do danego podmiotu i dotyczące źródeł i wysokości osiąganych przychodów...
indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową i nie mogą być ujawnione w trybie...

I GSK 1579/22 - Wyrok NSA z 2023-12-15

znajduje swoje pokrycie w przychodach pochodzących np. dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, z środków UE, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia...
), która z założenia rozdzielona jest od sfery źródeł finansowania tych wydatków. Wobec tego fakt, że część wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych...

I SA/Gd 192/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-15

, bowiem w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów., Przechodząc...
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, natomiast przez elementy techniczne należy rozumieć wirnik z zespołem łopat, zespół...

III SA/Wa 2967/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

się m. in.: w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia: w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a...
odpisów amortyzacyjnych od pojedynczych środków trwałych, które zostały ujawnione w jej księgach podatkowych. Skarżąca co prawda uważa, że że opodatkowaniu podlegają...

I SA/Gl 1355/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-03-11

to z klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów...
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją wydatki na przedszkola samorządowe są planowane w różnych...