Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SAB/Kr 4/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-17

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok (nr sprawy: [...]) i bezczynność polegającą na braku jego zakończenia pomimo upływu terminu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata 2006 i 2007., W uzasadnieniu skargi podano, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. zostało...

I SA/Kr 668/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

od przychodów, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za 2014 rok., W trakcie prowadzonej kontroli celno-skarbowej...
138.147.416,00 zł, które wykazała w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

% przychodów Spółki. Zakup oleju (w okresie objętym zaskarżonym rozstrzygnięciem) fakturowany był przez T. Sp. z o.o. sp. kom. Na fakturach zastosowana została stawka VAT 23...
, korespondencji pod adresami ujawnionymi we właściwych rejestrach (KRS, CEIDG), jako adresy do kontaktów (adresy siedzib, adresy miejsc prowadzenia działalności),, - obieranie...