Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 309/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

, że strona nie ujawniła wiarygodnych źródeł finansowania projektu, w tym wkładu własnego i przez to nie zagwarantowała możliwości realizacji projektu. IZ przyjęła ustalenia...
permanentne straty. Z projekcji zmiany 'Rachunku zysków i strat', arkusz WYNIKI, pkt 5 p/n 'Projekt zmiany w wyniku realizacji projektu', wynika, że w 2016 r. przychody...

III SA/Wr 134/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-23

, ponieważ nie występują jakiekolwiek środki, pochodzące z nadwyżki przychodów nad wydatkami, a także nie występuje amortyzacja (wewnętrzne źródło finansowania). Nie ujawniono wyników za rok...
nieruchomości, zaś druga finansowa analizę wykonania planu gospodarczego. Zazwyczaj rozliczenie roczne (finansowe) składa się z kilku pozycji takich jak suma przychodów...

III SA/Wr 773/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-10

90 % jego działalności było prowadzone w obszarze kultury, pozostała część to turystyka i reklama, źródło przychodów można łatwo zidentyfikować na podstawie wystawionych...
, że Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów...

III SA/Wr 602/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-26

przychody lub nie generuje ich wcale. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem działającym w celu maksymalizacji zysków, tylko podmiotem powołanym do życia w celu udzielania...
źródło opisujące jednoznacznie skład czy zakres ilościowy takiego zakupu. Katalog wydatków nie może być otwarty (tzn. nie może zawierać wyrażeń...

III SA/Wr 284/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-19

na środowisko i zmniejszenie zużycia energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł, poprzez zakup i montaż na kontenerze biurowym instalacji solarnej z ministacją akumulatorów...
.), ujawnione zostało, że obaj eksperci (tj. T. P. i J. F.) mający zgodnie z ofertą wykonać próbę obciążeniową są powiązani z firmą 'A' sp. z o.o. poprzez osobę P.J....

III SA/Wr 438/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-26

, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów...
do zarządu spółki [...], co ujawniono w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 26 lutego 2010 r., natomiast zmiana w zarządzie - odwołanie skarżącego z funkcji wiceprezesa nastąpiło...

III SA/Wr 236/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-30

przesłał do DIP piątą ofertę na wykonanie wiaty magazynowej, którą początkowo - wskutek niezrozumienia, jakie dokumenty ma ujawnić i dostarczyć w toku czynności...
odwoławczy zauważył jednak, iż ww. piąta oferta została nagle ujawniona przez Beneficjenta już po zakończeniu czynności kontrolnych DIP i nie mogła zostać uznana...

III SA/Wr 1329/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-07

jako nieprawidłowości, wystarczy bowiem sama możliwość jej wystąpienia. Szkoda będąca skutkiem nieprawidłowości może polegać albo na zmniejszeniu lub utracie przychodów...
ujawnienia w wyniku kontroli doraźnej niezgodności robót wynikających z protokołów odbioru ze stanem rzeczywistym i skierowaniem w dniu [...] grudnia 2014 r...

III SA/Wr 179/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-31

w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą ze środków własnych...
nastąpiło bez jego winy, a także do ujawnienia mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości spółki., W ocenie organu odwoławczego spełnione zostały...