Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Bd 643/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania 'w szczególności', definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód...
podatku., Artykuł 10 ust. 1 ustawy o PIT określa źródła przychodów, wymieniając m.in. stosunek pracy (pkt1), czy też działalność wykonywaną osobiście (pkt 2), w ramach...

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

. Fundusz tworzony jest także z opłat za korzystania z domu studenckiego i ze stołówki studenckiej, a także innych przychodów, w tym opłat za wynajem pomieszczeń w domach...
stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 p.s.w., może być finansowane z przychodów własnych uczelni publicznej, gdyż stanowi ono zadanie ustawowo określonej...

III SA/Kr 294/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-15

odmowę niemożnością ostatecznego i rzeczywistego ustalenia źródła dochodów za rok 2003r., We wniesionym dnia [...].2004 odwołaniu F. B. domagał się zmiany zaskarżonej...
, innymi dokumentami, że średni dochód wynosi [...] zł, daje podstawę do uznania, że rodzina uzyskuje także inne nieujawnione dochody., Wskazano, że rezygnacja...

I OZ 836/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

mieszkalnego w [...] przy ul. [...], w którym zamieszkuje i udokumentowania źródła ich finansowania; wyjaśnienia, na jakiej podstawie skarżący zajmuje lokal mieszkalny przy ul...
przez skarżącego w wykonaniu zarządzenia z 22 lipca 2014 r. dokumentów wynika, że w 2013 r. skarżący z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej osiągnął przychód w kwocie...

III OSK 2650/21 - Wyrok NSA z 2022-06-28

(ust. 5). Powołany w cytowanym przepisie art. 98 ust. 1 p.s.w. stanowił z kolei w ust. 1 pkt 1, że przychodami uczelni publicznej są w szczególności dotacje z budżetu...
z dnia 9 października 2014 r. nr BWM -III-425/BD/2014, ujawniono że wyżej wymieniony otrzymuje stypendium od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich na podstawie §12 ust. 1 pkt...

I OSK 391/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

). Działalność uczelni publicznej jest finansowana również z przychodów własnych. Nawet gdyby przyjąć, że finansowanie pewnego zadania z budżetu państwa decyduje...
wymieniając pewne kategorie informacji uznanych za publiczne. Jednakże użyty w tym przepisie zwrot 'w szczególności' wskazuje, że podane tam źródła informacji...

III SA/Łd 1294/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-18

oraz udokumentowania źródła ich finansowania, wyjaśnienia, na jakiej podstawie skarżący zajmuje lokal mieszkalny przy ul. A 52/105 w Ł., wskazania tytułu prawnego do tego lokalu...
w wykonaniu zarządzenia z dnia 22 lipca 2014r. dokumentów wynika, że w 2013r. skarżący z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej osiągnął przychód w kwocie 5.235,20 zł...