Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II GSK 159/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

materialnej budżetu. Oznacza ona zakaz łączenia przychodów z określonych źródeł z określonymi wydatkami publicznymi. Budżet organizować należy bowiem jako jedną pulę środków...
, w której całość dochodów przeznaczana jest na całość wydatków. Zakaz łączenia przychodów z określonych źródeł z określonymi wydatkami publicznymi nie dotyczy wyjątków...

III SA/Wr 258/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-27

samorządu terytorialnego;, 3. Art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. poprzez ustalenie, że jest możliwe zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę [...] zł...
, których wysokość winna być dostosowana do zakresu realizowanych zadań publicznych. Zdaniem Miasta nie jest możliwym zwiększenie przychodów budżetu Gminy Miejskiej z tytułu...

V SA/Wa 1249/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-23

ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł...
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także niezastosowanie przepisu art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września...

II GSK 3517/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

przychodami z tytułu wolnych środków co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami uchwały budżetowej, z której wynika, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami...
także założenia WPF dotyczące przewidywanych przedsięwzięć w zakresie wydatków i przychodów z powołaniem, że prognoza nie spełnia przymiotu realistyczności, co narusza art. 226 ust...

I SA/Gl 1460/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-23

, a zatem kwoty wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej służą zwiększeniu jej majątku i zdolności do generowania przychodów; są zatem wydatkiem...
. Zawiera ona w perspektywie kilkuletniej z jednej strony podstawowe kategorie dotyczące dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu jednostki samorządu...

I SA/Gl 1461/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-23

jej majątku i zdolności do generowania przychodów; są zatem wydatkiem stricte majątkowym, którego substratem są konkretnie oznaczone rzeczy ruchome wymienione w załączniku...
, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dalej w skrócie: jst), a z drugiej strony, wieloletnie prorozwojowe programy, projekty...

I SA/Łd 687/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-05

organu z WPF Gminy D. wynika, że deficyt budżetu w kwocie 762 069 zł w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, co pozostaje w sprzeczności...
z postanowieniami uchwały budżetowej, z której wynika, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek długoterminowych. Powyższe oznacza, zdaniem organu...

II GSK 3946/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

w uchwale budżetowej, a konkretnie w limitach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i planowanych przychodach z tego tytułu. Możliwość podjęcia uchwały w sprawie...
zaciągnięcia kredytu zdeterminowana jest zatem wymogiem uprzedniego ujęcia w uchwale budżetowej przychodów związanych z tą pożyczką, to zaś pozostało poza zakresem w/w uchwały...

III SA/Gl 321/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-08

pokrycie deficytu budżetowego w [...] r. pożyczkami w wysokości [...] zł. oraz kredytów w wysokości [...]. Jednocześnie postanowiono przeznaczyć część przychodów z kredytów...
pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego - pkt 3;, - przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego - pkt 4...

II GSK 946/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), 2...
ust. 1 i 3 ustawy o r.i.o., w przypadku gdy w toku działalności nadzorczej nad uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego dotyczącą budżetu, izba ujawni...
1   Następne >   2