Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

V SA/Wa 473/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

taryf (które nie uwzględniały uzyskania niezbędnych przychodów - zgodnie z wytycznymi § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia) obowiązujących przed wprowadzeniem nowych taryf...
o zbiorowym zaopatrzeniu). W myśl art. 20 ust. 2 tej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu...

II OZ 546/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

podstawy faktycznej orzeczenia sądowego o przyznaniu prawa pomocy. Nie udokumentował wysokości osiąganych przychodów, źródeł finansowania kosztów utrzymania koniecznego...
obowiązek udokumentowania tego źródła przychodu przez złożenie odpisów rozliczeń podatkowych., W związku z powyższym Sąd I instancji uznał, że oświadczenie skarżącego...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

kwotowo otrzymanej dotacji. W tej części amortyzacja nie powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. W kosztach eksploatacji i utrzymania uwzględnia...
. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów nie wlicza się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych w części odpowiadającej wydatkom zwróconym podatnikowi...

II SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

bowiem amortyzacja nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Kolejno omówiono treść powołanych przepisów. W ocenie Rady do sposobu i wysokości amortyzacji...
przychodów do wysokości dotacji, to przedsiębiorstwo nie może ująć w kosztach zawartych w taryfie wartości pokrytej dotacją. Oznaczało by to przenoszenie na odbiorców usług...

II SA/Wr 712/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów i dlatego nie mogą być ujęte w taryfach. W ocenie organu nadzoru Rada podejmując uchwałę w dniu 26 lutego...
uzyskania przychodów. Organ przytoczył i omówił treść art. 23 ustawy oraz § 6 i 7 rozporządzenia. Kolejno organ postulował uwzględnienie zasad przewidzianych w ustawie...

II SA/Wr 711/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została sfinansowana otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów...
nie pomniejszonej o równowartość dotacji, tj. w zakresie, w którym amortyzacja nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Organ przytoczył i omówił treść art. 23 ustawy oraz § 6 i 7...

II SA/Kr 199/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-24

)., Propozycje cenowe taryf przedstawia wyłącznie przedsiębiorstwo określając ich wartość na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu alokacji na poszczególne grupy...
ust. 2 ustawy, przedsiębiorstwo określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług, a przychody...

II SA/Sz 658/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

(przychody i koszty str. 16-25 prognozy). Wójt uzyskał wymagane przez art. 17 pkt 6 ustawy opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu planu (protokół...
ujawniono w E. obszary zagrożone występowaniem masowych ruchów ziemnych i obszary podatne na masowe ruchy ziemne. W związku z tym zlecono A. P. w [...] sporządzenie opinii...

II SA/Łd 1125/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-29

. Do atrybutu korzystania z rzeczy tradycyjnie zalicza się następujące uprawnienia: do posiadania, do używania rzeczy, do pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy...
ujawnionymi w owym rejestrze wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną m.in. pod następującymi kodami PKD, 38.11.Z. - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne...

II SA/Wr 349/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-13

w Ś.-K., strukturę wytwórców odpadów komunalnych na dzień 31 października 2010 r., Prognozę przychodów z tytułu opłaty za pozbywanie się odpadów komunalnych na rok 2011...
być źródłem indywidualnego, konkretnego, realnego interesu prawnego skarżącego naruszonego przez zaskarżoną uchwałę. Powyższe - zdaniem NSA - ma istotne znaczenie...
1   Następne >   2