Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

III SA/Po 242/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-24

źródła przychodu. W ocenie skarżącego błędne jest także ustalenie, że odmowa umorzenia zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pozbawia zobowiązanego możliwości...
uznał jednocześnie, że Wnioskodawca nie ujawnił wszystkich źródeł dochodu. W ocenie organu kwota pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy po pokryciu stałych wydatków (58,00zł...

I SA/Ke 251/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-20

źródeł przychodu wymagało przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, czego organ nie uczynił. Z tych względów należy stwierdzić, że ustalenia dokonane...
w wysokości 4313,88 zł oraz 763,50 zł, przy przychodzie odpowiednio 14.296 zł oraz 16.979 zł., Zobowiązana jako stałe miesięczne koszty związane z utrzymaniem i mediami...

III SA/Lu 111/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-11

sytuacji majątkowej i rodzinnej skarżącego, ustalając w możliwy prawnie sposób możliwości płatnicze skarżącego, dostrzegając przy tym nieujawnione źródła przychodu...
, którymi muszą być tłumaczone wyższe wydatki niż deklarowane przychody., Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne...

III SA/Wa 2010/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

nieujawnionych źródłach przychodów. W ocenie Sądu argumentacja organów w tym przedmiocie jest nielogiczna i wykracza poza zakres swobodnej oceny dowodów., Warto wskazać...
organu pierwszej instancji oraz wskazał, iż Skarżąca posiada konto osobiste w banku, co wskazuje na istnienie dochodu, którego nie ujawniła w oświadczeniu o stanie majątkowym...

I SA/Kr 1161/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

przezeń wydatki w wymiarze miesięcznym przewyższają kwotę ujawnionych dochodów, co wskazuje na istnienie nieujawnionych źródeł przychodu. Wedle organu sytuacja skarżącego...
zdrowotne uniemożliwiają podjęcie dodatkowej pracy, a jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne w kwocie [...]zł. Dodał, że zaległość wobec ZUS powstała...

I SA/Op 202/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-07

powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę...
., Ustalono również, że zobowiązany nie posiadał zaległości podatkowych (w zeznaniach podatkowych za lata 2012-2014 podatnik nie wykazał przychodów, dochodów czy strat z tytułu...

I SA/Op 553/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-26

sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł...
przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie skomplikowanych i często zmieniających się przepisów), ani wysokość podatku...

III SA/Po 1346/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-23

rozpatrzenie sprawy strona podniosła, że we wrześniu 2020 r. prowadziła działalność oznaczoną kodem PKD 56.30.Z, która stanowiła rzeczywiste źródło jej przychodów. Działalność...
źródło przychodów spółki. Skarżąca zwróciła przy tym uwagę, że rozporządzenie RM nie zawiera dodatkowego warunku prowadzenia tego samego rodzaju działalności...

III SA/Łd 890/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-07

gospodarczej pod wskazanym we wniosku kodem PKD, co oznacza, że nie mógł odnotować spadku przychodów z tej działalności, a zatem nie spełnił ustawowego warunku zwolnienia...
uzyskany w kwietniu 2021 r. był niższy o 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r. We wrześniu 2020 r. jedynym przychodem także był najem., Powołaną...

III SA/Łd 809/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

2021 r. był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu marcu 2020 r. W marcu 2020 r. skarżąca nie prowadziła działalności gospodarczej...
pod wskazanym we wniosku kodem PKD, co oznacza, że nie może odnotować spadku przychodów z tej działalności. W związku z powyższym warunek nie mógł zostać spełniony., Wnioskiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   26