Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

przedsiębiorcy byłoby obniżenie części jego przychodów, wliczonych przez organ do sumy przychodów z działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców obowiązanych...
, gdyby nie udało osiągnąć się umorzenia postępowania wobec zainteresowanego podmiotu, ewentualnie obniżenia części jego przychodów, wliczonych przez organ do sumy przychodów...

VI SA/Wa 1737/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

w wyniku przedstawienia przez Przedsiębiorstwo T.sp. z o.o. dowodów potwierdzających, że błędnie określiło przychody z działalności telekomunikacyjnej za 2010 r, uwzględniając...
w nich dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w B.należało umorzyć postępowanie w stosunku do tej spółki, gdyż nie osiągnęła ona przychodu w wysokości 4 mln zł...

VI SA/Wa 1736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

telekomunikacyjnych w Dopłacie 2009 nie uległ zmianie, gdyż zobowiązanie M. sp. z o.o. w całości przejęła V. S.A. i tym samym nie zmieniła się suma przychodów...
, bez względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności telekomunikacyjnej, jest obowiązany do udziału w dopłacie, chyba że jego przychody z działalności...

VI SA/Wa 1282/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

jednolitego wskaźnika procentowego tego udziału, gdyż zmianie uległa suma przychodów z działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców obowiązanych do udziału...
telekomunikacyjny, bez względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności telekomunikacyjnej, jest obowiązany do udziału w dopłacie, chyba że jego przychody...

II SA/Wa 1470/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

utratą klientów przez OP i w konsekwencji spadkiem jej przychodów, a zatem należy uznać, że informacje zawarte w protokołach z posiedzeń KS, dotyczące anonimizacji źródła...
źródła zlecenia dotyczy informacji na temat procesów i struktur organizacyjnych OP, skuteczności danego modelu anonimizacji oraz zakresu anonimizacji. Ujawnienie...

VI SA/Wa 2366/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

przez Prezesa UKE do przeprowadzenia badania danych liczbowych stanowiących Składowe Kosztu Netto, odrębnie dla Przychodów, Kosztów oraz danych liczbowych stanowiących...
tej usługi, których przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, a przychodami i korzyściami pośrednimi, których nie osiągnąłby - gdyby nie miał obowiązku jej świadczenia., Wniosek...

I OSK 1122/15 - Wyrok NSA z 2017-01-19

z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa przez OP, a ich ujawnienie miałoby negatywny wpływ na zdolność osiągania przychodów (lub oszczędzania wydatków) przez OP...
wpłynęłoby na możliwości zwiększenia przychodów lub zaoszczędzenia wydatków przez OP, a tym samym uznać podmiotów współpracujących z OP posiadają wartość gospodarczą...

VI SA/Wa 2359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

Netto, odrębnie dla Przychodów, Kosztów oraz danych liczbowych stanowiących poszczególne Składniki Korzyści Pośrednich (dalej 'Analiza Dokumentacji'), za okres od dnia 8...
, pobiera opłatę. Z kolei, pewna część niezyskownych abonentów O. inicjuje połączenia do abonentów OA, co z kolei generuje przychody dla OA z tytułu interkonektu...

II SA/Wa 734/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-24

wiązałoby się jedynie ze zmniejszeniem ich przychodów bez szans na zdobycie większego udziału w rynku., Brak zagrożenia pozycji rynkowej Poczty Polskiej wynika, zdaniem...
przez nich dodatkowych przychodów, co przełożyłoby się na wymierne finansowe korzyści dla operatorów alternatywnych i spadek przychodów Poczty Polskiej. Powyższe stanowi...

VI SA/Wa 2641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

, tak jak O. . W ocenie Prezesa UKE, ujawnienie powyższych informacji mogłoby w konsekwencji spowodować realne straty finansowe dla spółki O. S.A. poprzez utratę przychodów...
, wszystkie ww. elementy mogłyby doprowadzić do zmniejszenia przychodów O. oraz zmniejszenia liczby klientów, co w bezpośredni sposób doprowadziłoby do zmniejszenia zysków...
1   Następne >   +2   6