Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SAB/Gl 10/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-25

wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2010 r., W trakcie toczącego się postępowania podatkowego, organ pismem z dnia 18 lipca 2013 r., skierowanym na podstawie...

I SAB/Kr 23/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-26

Skarbowego ustalił S. B. zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2009r. w kwocie [...]zł. Przedmiotowa decyzja została doręczona w sposób zastępczy z dniem 26 grudnia 2011r. a termin płatności zobowiązania...

I SAB/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Skarbowego w Ł. ustalającą zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W dniu 27 kwietnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o sporządzenie pisemnego uzasadnienia ww. postanowienia...

I SA/Wr 972/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-08

podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1999 r. postanawia: odrzucić skargę. Decyzją...
z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. ustalił zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Łd 1348/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-07

w sprawie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 p o s t a n a w i a: odrzucić...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów nieznajdującyh pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Zdaniem skarżącego organ podatkowy nie uwzględnił...

I SAB/Go 8/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-18

decyzja ustalająca podatek dochodowy w formie ryczałtu za 2005 r. w kwocie 129.246 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości...
I instancji i orzekł, że zryczałtowany podatek od osób fizycznych wynosi za 2005r. wynosi 67.160 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SAB/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-23

zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a: 1. odrzucić...
dochodowym za 2008 r. w wysokości 15.032 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Powyższa decyzja nie była kwestionowana przez stronę...

I SAB/Go 8/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-18

za przedmiot podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok postanowił: 1. zwolnić skarżącą od kosztów...

III SA/Wa 1989/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-07

źródeł przychodów., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł postanawia odrzucić skargę Pismem z dnia [...] lipca 2004 r. S. T. wniósł skargę na decyzję Urzędu Skarbowego w O. z dnia...

I SAB/Kr 9/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-14

z nieujawnionych, źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., I. zobowiązuje...
, to w sprawach dotyczących nieujawnionych źródeł dochodów, reguła ta ulega odwróceniu i to na podatnik powinien przedstawić dowody na istnienie przychodu i jego źródła., Wojewódzki...
1   Następne >   +2   4