Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

IV SA/Wa 3315/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-19

możliwości płatniczych przedsiębiorców uznaje się bowiem nie kategorię dochodu, rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, lecz kategorię...
przychodu. Istnieją bowiem legalne instrumenty podatkowe pozwalające na równoważenie kosztów i przychodów, tak by w końcowym rozliczeniu obciążenie podatkowe zminimalizować...

I OSK 1625/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

oraz zadowolenia Zamawiającego, a więc informacje, których ujawnienie mogłoby wpłynąć na renomę przedsiębiorcy, podobnie jak szczegółowe dane dotyczące przychodów Konsorcjum, należy...
, wskazał, że wystawiane co miesiąc faktury stanowią źródło o dokładnych kwotach przychodu uzyskiwanego w poszczególnych miesiącach przez wykonawcę umowy...

IV SA/Wa 3315/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

uznaje się nie kategorię dochodu, rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, lecz kategorię przychodu. Istnieją bowiem legalne instrumenty...
podatkowe pozwalające na równoważenie kosztów i przychodów, tak by w końcowym rozliczeniu obciążenie podatkowe zminimalizować, czy też w ogóle je wyeliminować (zob...

II SA/Wa 895/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

, które jako o zbliżonym poziomie PKB najchętniej będą korzystać z wyniku negocjacji Polski. Firmy farmaceutyczne utracą więc część obecnych przychodów w tych krajach, przy czym procentowo...
z tym, że dla zachowania wyższych przychodów w krajach Inicjatywy Trójmorza biorą pacjentów jako zakładników utrzymania status quo. Doświadczenie podobnych gróźb przy projektowaniu...

II GSK 1991/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

) prowadzi do niezrównoważenia przychodów i kosztów Funduszu. Natomiast, art. 164 przywołanej ustawy stanowi, że Minister właściwy do spraw zdrowia może badać decyzje...
się odpowiednio (ust. 2)., Źródła błędnej wykładni wymienionych przepisów, autor skargi kasacyjnej upatruje w tym, że w sytuacji, gdy w kontrolowanej decyzji Minister...