Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

nie pokrywają nawet połowy wydatków rodziny, należy przyjąć że posiada ona przychody z innych źródeł niż ujawnione (albo w wyższej w wysokości, jak wynika z zeznania...
, miesięczny koszt utrzymania pojazdu samochodowego., Wobec tak istotnych rozbieżności pomiędzy ujawnionymi łącznymi dochodami a wydatkami rodziny, złożonego przez stronę...

I SA/Wa 2095/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest zasiłek [...] przyznany [...] skarżącego w wysokości [...] zł netto. Wnioskodawca ujawnił również, że posiada...
. Oświadczył, że w roku ubiegłym jego przychody były zerowe, a w roku bieżącym udało mu się zarobić [...] zł brutto. Nadmienił również, że w kwietniu przeszedł operację...

II SA/Wa 1044/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

o wyjaśnienie okoliczności związanych z niewykonywaniem przez P. umów najmu: [...] oraz [...], co skutkuje utratą przez P. przychodu w kwocie ponad [...] zł miesięcznie,, 2...
ujawnienie dokumentu naruszałoby tajemnice przedsiębiorcy, także w kontekście prowadzonych procesów sądowych, możliwości obrony, czy strategii reprezentacji prawnej P...

II GSK 2466/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

utrzymania Służby Ochrony [...] (SOK) mając na uwadze, że działalność w tym zakresie generuje przychody dla w/w beneficjenta, które są osiągane na warunkach rynkowych...
nr I do przywołanego rozporządzenia unijnego. Jak podniósł, istota rzeczy sprowadza się do tego, aby źródłem płatności, o których mowa w przywołanym rozporządzeniu unijnym, były obowiązki...