Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

I OZ 164/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

przychodów i oszczędności, a także sytuacja rodzinna wnioskodawcy. Stąd warunkiem koniecznym przeprowadzenia oceny możliwości strony w zakresie uiszczenia kosztów sądowych...
uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, ale także i koszty utrzymania wszystkich członków rodziny...

VI SA/Wa 1448/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

sądowych umieszczonych w subkoncie przychodów, w wysokości 5.600 zł, co wynika z nieprawidłowo sprawowanej wewnętrznej kontroli finansowej., Stwierdzono także szereg...
finansowano wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz premię w wysokości 15 % ogólnych przychodów, co stanowiło w 2006 r. kwotę 151.208,50 zł., Do protokołu kontroli dołączono...

VI SA/Wa 121/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-13

., Wskazała, że w myśl art. 26 § 4 k.s.h. spółka cywilna, której przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami...
, jeśli tylko miał on obowiązek ujawnienia podjęcia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej. Wobec tego odpowiadając na pytanie nr 58 można było zaznaczyć dwie...