Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II GZ 91/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

, że w 2012 r. poniosła stratę w wysokości [...] zł przy przychodzie w wysokości [...] zł, a także sprawozdanie z działalności za 2012 r., w którym wskazano, że 'na przestrzeni...
gospodarcza skarżącej rozwija się, przez co osiąga coraz większe przychody. Ponadto Sąd uznał, że ze zgromadzonych danych nie wynika, jaka jest rzeczywista kondycja finansowa...

I SA/Wa 764/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

. postępowania egzekucyjnego i niemożności regulowania przez niego zobowiązań z normalnych przychodów z gospodarstwa;, 3) prawidłowość ustaleń organu I instancji w zakresie...
z normalnych przychodów gospodarstwa), zasadne jest przyjęcie wniosku, że nie można w oparciu o zgromadzone dowody (twierdzenia stron bądź ich poprzedników prawnych...

VI SA/Wa 1256/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-16

dokumentu potwierdzającego zatrudnienie ww. osób (...). Ponadto, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów s.c. B. brak jest jakiejkolwiek usługi na rzecz M. w R...
i Administracji jako organ koncesyjny pismem z dnia [...] października 2009 r. zawiadomił skarżącego o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, z uwagi na ujawnienie ww...