Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Gl 513/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-18

: 'organ interpretacyjny', 'Dyrektor') z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości powstania przychodu z tytułu wypłaty...
') - wypłacając dywidendę w formie rzeczowej?, Zdaniem spółki nie uzyskała ona przychodu w rozumieniu art. 12, art. 14, art. 14a u.p.d.o.p. Wskazując na treść art. 191-198 k.s.h....

I SA/Gd 972/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-29

fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Źródłem roszczeń skarżącego jest w istocie dziedziczenie...
fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Skarżący podkreślił, że nie ulega wątpliwości...

I SA/Gd 971/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-13

się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Źródłem roszczeń skarżącej jest w istocie dziedziczenie. Roszczenie i jego realizacja...
się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W ocenie wnioskodawczyni nie ulega wątpliwości, że przedmiotowa wierzytelność o zapłatę z tytułu...

V SA/Wa 864/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-11

niej postępowania upadłościowego. Jak wynika z przedłożonego zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2015, Spółka zadeklarowała przychody w wysokości 14.015.535,00 zł oraz koszty...
ich uzyskania w wysokości 17.369.069,66 zł. Jeżeli chodzi o przychody za rok 2016, to wskazać w pierwszej kolejności należy, o czym będzie też mowa później, iż skarżąca...

V SA/Wa 1326/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

ze środków UE w ramach POKL;, - przychody za 2012 rok powyżej 1 mln PLN., Zdaniem Marszałka Województwa wskazane dwa kryteria postawione przez Skarżących były dyskryminujące...
., Zdaniem organu, stawiając potencjalnym wykonawcom warunek uzyskania rocznego przychodu za 2012 r. w wysokości co najmniej 1 mln zł, Skarżący zawężyli krąg potencjalnych...

V SA/Wa 425/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

, zobrazowanej niskim wskaźnikiem ROA, generowanymi stratami w latach 2015-2018, niewielką skalą przychodów, rozbudowaną bazą kosztów oraz niskim potencjałem komercyjnym...
,, - braku udokumentowania przychodów w formie umów czy listów intencyjnych,, - braku zdolności Wnioskodawcy do spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki, zobrazowanego niskim...

V SA/Wa 2178/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

przez Skarżących ustalono z nimi, że wszelkie przychody wygenerowane w projekcie należy ujawnić i podlegają one zwrotowi, czego bynajmniej nie uczynili. W realiach...
zwrotu przychodu przez beneficjenta zastosowanie ma § 13 umowy o dofinansowanie, mówiący o tym, że jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych...

II GSK 1535/12 - Wyrok NSA z 2012-10-03

przez trzeciego z oceniających, że wnioskująca w zakresie możliwości osiągnięcia przychodów za granicą zakłada jedynie wdrożenie produktu w Kazachstanie, pominięcie...
zaplanowany poziom zysków z wdrożenia opisanego produktu, bowiem nie wiadomo jak sytuacja polityczna w tym kraju odbije się na przychodach ze sprzedaży produktów na rynki...

V SA/Wa 4704/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-18

w odniesieniu do udzielonych w ramach Projektu zamówień publicznych., Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w informacji pokontrolnej...
porządku prawnym orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego i nie może być bezpośrednią podstawą prawną rozstrzygnięcia...

II GSK 3942/17 - Wyrok NSA z 2018-02-28

. Co istotne w § 11 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie, zaakceptowanym przez Skarżących ustalono z nimi, że wszelkie przychody wygenerowane w projekcie należy ujawnić...
należało, w ocenie organu odwoławczego, uznać za wiarygodne źródło danych, szczególnie, że to właśnie internet stanowi główne źródło informacji o usługach świadczonych...
1   Następne >   2