Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

V SA/Wa 4499/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

w sytuacji, w której dobrowolnie zrezygnowała ze źródła przychodu. Zasadne przy tym jest przywołanie poglądu Sądu Najwyższego, zawartego w postanowieniu z 31 marca 1987...
dokumenty pozwalały - w ocenie referendarza - stwierdzić, że jest to działalność o znacznych rozmiarach, która w 2013 r. przyniosła dochód w wysokości 122.698,11 zł (przychody...

I OSK 2385/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

kapitałowych zamieszcza się dane o przychodach z konkretnych źródeł (np. umów), czy też od konkretnych podmiotów., II. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił również, na podstawie...
zamieszcza się dane o przychodach z konkretnych źródeł (np. umów), czy też od konkretnych podmiotów, stwierdzić przede wszystkim należy, że wnoszący kasację Minister...

II SA/Wa 248/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

w ujawnieniu ogólnej kwoty uzyskanej z Krajowego Funduszu Drogowego (przychodu uzyskanego ze środków publicznych) dopatrzyć naruszenia tajemnicy wskazanej w art. art. 35...
określonej w art. 37i; 2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach; 3) przychodów ze sprzedaży...

V SA/Wa 4499/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

, że jest to działalność o znacznych rozmiarach, która w 2013 r. przyniosła dochód w wysokości 122.698,11 zł (przychody wyniosły 710.451,57 zł). Również w 2015 r. zgodnie z podatkową księgą...
przychodów i rozchodów uzyskane przychody (292.015,65 zł ) były wyższe od ponoszonych wydatków (278.497,70 zł). Zdaniem referendarza, w świetle przedstawionych...

II SA/Wa 194/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

i z punktu widzenia tej działalności mają istotne znaczenie. Wielkość kosztów przyjmowana do kalkulacji stawek jednostkowych przekłada się na wielkość przychodów uzyskiwanych...
związanych z obsługą kredytów (i innych źródeł finansowania, takich jak na przykład koszty emisji i wykupu obligacji) zaciągniętych przez PKP PLK S.A. na rozwój...

IV SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

nie pokrywają nawet połowy wydatków rodziny, należy przyjąć że posiada ona przychody z innych źródeł niż ujawnione (albo w wyższej w wysokości, jak wynika z zeznania...
, miesięczny koszt utrzymania pojazdu samochodowego., Wobec tak istotnych rozbieżności pomiędzy ujawnionymi łącznymi dochodami a wydatkami rodziny, złożonego przez stronę...

II SA/Wa 264/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

przychodów; informacje, o których udostępnienie wystąpiła Spółka, mają wartość gospodarczą dla [...] gdyż odnoszą się do sfery działalności finansowej, gospodarczej...
finansowania działalności),, - kosztów finansowych, związanych z obsługą kredytów (i innych źródeł finansowania, takich jak koszty emisji i wykupu obligacji) zaciągniętych...

II SA/Wa 1832/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-29

przez spółkę działalnością, wielkość kosztów przyjmowana do kalkulacji stawek jednostkowych przekłada się na wielkość przychodów pozyskiwanych od przewoźników kolejowych...
(i innych źródeł finansowania, takich jak na przykład koszty emisji i wykupu obligacji) zaciągniętych przez PKP PLK S.A. na rozwój i modernizację udostępnianej...

II SA/Wa 366/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-02

stawek jednostkowych przekłada się na wielkość przychodów pozyskiwanych od przewoźników kolejowych., Żądane informacje odnoszą się do sfery finansowej, gospodarczej...
i koszty finansowania działalności),, c) kosztów finansowych związanych z obsługą kredytów (i innych źródeł finansowania, takich jak na przykład koszty emisji i wykupu...

V SA/Wa 724/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-27

je aprobować), a w szczególności winien był uzasadnić, na jakiej podstawie uznał pewne fakty za prawdziwe; wszelkie niejasności, które ujawnią się przy zestawieniu podstawy...
zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 u.z.p.p.r. oraz dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku programów finansowanych ze źródeł zagranicznych...
1   Następne >   2