Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 15/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

było dołączenie wydruku z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ nie jest w niej określone, z jakiego źródła pochodzą ujawnione przychody. Wątpliwości...
polega na wydzierżawianiu budynków, czy też ma on inne źródło. Analiza wydruków z podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazuje na to, że skarżący nie posiada dochodów...

V SA/Wa 15/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

z jakiego źródła pochodzą ujawnione przychody. Wątpliwości w tym zakresie powstają zwłaszcza w związku z tym, iż we wniosku skarżący oświadcza, że uzyskuje dochód 'ze stosunku...
prowadzonej działalności, która według oświadczenia wnioskodawcy polega na wydzierżawianiu budynków, czy też ma on inne źródło. Analiza wydruków z podatkowej księgi przychodów...

V SA/Wa 1645/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

być umieszczone wyłącznie przychody danego roku mające źródło w realizowanej inwestycji, a w pozycji Nt - wyłącznie nakłady danego roku poniesione w związku z realizacją inwestycji...
. Nadto wezwano do wyjaśnienia, z czego wynikają przychody wnioskodawcy w roku 2014 tj. w roku, w którym realizowana jest inwestycja - w projekcie założono przychody...

II SA/Wa 2015/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-20

oraz nośnika dotyczący systemu ciepłowniczego zasilanego z poszczególnych źródeł;, 3) Tabela 1-14. zawiera dane dotyczące przychodów ze sprzedaży za 2013 r. dotyczących...
, mocy oraz nośnika dotyczący systemu ciepłowniczego zasilanego z poszczególnych źródeł;, 4) Tabela 1-15. zawiera dane dotyczące przychodów ze sprzedaży za 2015 r...

III SA/Wa 1940/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

2015 r. - 3.160 zł, 13 lipca 2015 r. - 500 zł, 17 lipca 2015 r. - 3.050 zł., Z powyższego wynika więc, że skarżący posiada jeszcze jakieś dodatkowe źródło przychodów...
, którego nie ujawnił. Tym samym, skarżący nie przedstawił w sposób rzetelny swojej sytuacji finansowej., Ponadto, z wyciągu tego wynika, że rodzina skarżącego...

II FZ 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-29

, 17 lipca 2015 r. - 3.050 zł., Z powyższego wynika więc, że Skarżący posiada jeszcze jakieś dodatkowe źródło przychodów, którego nie ujawnił. Tym samym, Skarżący...
źródła pochodzenia tych środków. Skarżący nie wyjaśnił w złożonym sprzeciwie z jakiego źródła dokonywał tych wpłat., Mając na uwadze wysokość obrotów na posiadanym...

II GSK 1038/14 - Wyrok NSA z 2014-05-15

wskaźniki realizacji celów projektu' przy określaniu metodologii obliczenia wartości wskaźników, 'Wartość przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu(-ów...
przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tych produktów w 30...

III SA/Wa 1845/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-08

i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej...
rehabilitacji pochodzące ze źródeł określonych w art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji powinny być zatem przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy środków tego funduszu...

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pobrane zaliczki od przychodów wymienionych w art...
zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12...

V SA/Wa 1502/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-01

międzynarodowym (mierzony procentowym udziałem przychodów z tytułu wywozu na JRB oraz eksportu rezultatu projektu w całkowitych przychodach z tytułu jego sprzedaży w okresie...
ani nieoczekiwane, jest jedynie prostym wykorzystaniem (kompilacją) znanych już wcześniej rozwiązań ujawnionych w przytoczonym wyżej stanie techniki., Wskazano, że w związku...
1   Następne >   2