Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

VI SA/Wa 422/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, a w szczególności: w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, a w przypadku...
przedstawiła: zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną oraz sprawozdanie finansowe...

VI SA/Wa 1695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

z nieujawnionych źródeł przychodu. Nadto udziałowcy spółki E. - kolejnego udziałowca spółki J. - J. P. A. i M. W. L., nie legitymowali się wystarczającym kapitałem pochodzącym...
podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 r. w wysokości 2 501 694,80 zł, a w stosunku do M. J. Naczelnik Urzędu...

III SA 1856/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

od osób fizycznych za 1996r. z tytułu nie ujawnionych źródeł przychodu w wysokości [...] zł - uchyliła decyzję organu pierwszej instancji w całości i orzekła ustalić...
dochodów uzyskanych z nie ujawnionych źródeł przychodu w kwocie [...] zł., W złożonej skardze na wymienione decyzje skarżący opisując dotychczasowy przebieg postępowania...

III SA/Wa 3154/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z akt sprawy...
., ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub z nieujawnionych...

VI SA/Wa 472/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-09

, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów. Udziały...
przez nich udziałów z ujawnionych źródeł przychodów. Natomiast zaświadczenie [...] Urzędu Skarbowego w O. nr [...]z dnia [...].07.2003r wystawione na wniosek udziałowca D.M....

II GSK 146/07 - Wyrok NSA z 2007-10-24

[...] kwietnia 2004 r., dotyczące podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. ustalił...
w stosunku do S.J. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 r., a w stosunku do M.J. Naczelnik Urzędu...

III SA 1807/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-12

[...]grudnia 2000 r. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. -oddala skargę- III SA...
. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) ustalił A. R. za 1997 r. podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu w kwocie [...] zł ([...] złotych...

III SA/Wa 2204/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. decyzją z dnia [...] listopada 2010...
od osób fizycznych za 2004 rok w wysokości 927.683,00 zł - od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...

VI SA/Wa 826/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-04

, prowadzone są postępowania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Ponadto, zgodnie z informacją uzyskaną z Izby Skarbowej...
fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 r. w wysokości [...] zł. oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia [...] listopada 2005 r., ustalającą...

III SA/Wa 2123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-06

fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 r. Decyzja ta była podstawą wystawienia tytułu wykonawczego. W dniu 13 września 2006 r...
w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 r., Postanowieniem z dnia [...] października 2007 r. Minister Finansów utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu orzeczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100