Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I SA/Wa 1602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-26

majątku, przy czym ujawniona przez nią uśredniona wysokość bieżących przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży - [...] zł - przewyższa znacząco wysokość potencjalnych kosztów...
), wysokość średniomiesięcznego przychodu strona ujawniła wyłącznie w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży, zatem nie można przyjąć, że podana we wniosku...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

i wyciągu z rachunku bankowego wynika, że tych lokali jest kilka), a także składanych w ostatnim czasie zeznań podatkowych, w których ujawnione zostały przychody...
, jak i rzeczywista wysokość tychże dochodów, mając na uwadze, że jakiekolwiek dokumenty, które w świetle prawa cywilnego czy podatkowego ukazywałyby wysokość przychodów...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

się od przedłożenia umów wynajmu mieszkań oraz lokalu użytkowego, a także składanych w ostatnim czasie zeznań podatkowych, w których ujawnione zostały przychody z tego tytułu...
dochodów, mając na uwadze, że jakiekolwiek dokumenty, które w świetle prawa cywilnego czy podatkowego ukazywałyby wysokość przychodów skarżącego, pozostały...

IV SA/Wa 1895/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

ustawowego obowiązku rozliczania przychodów i wydatków wynikających z zaspokajania publicznego transportu zbiorowego;, 2. naruszenie prawa materialnego tj. art. 48 ust. 1...
wynikającymi, albowiem źródłem powierzenia danemu operatorowi publicznemu wykonywanie ściśle określonych usług transportowych jest umowa, a nie regulacja o charakterze ustawowym...