Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 2353/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2356/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2354/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 695/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-28

przychodów o minimum 2% wartości z roku poprzedniego. Emitent wskazał, iż z dotychczasowej historii współpracy z A. wynika, 'że naruszenie tego kowenantu nie spowoduje...
nie spełnia warunku utrzymania wskaźnika rentowności, płynności oraz wzrostu przychodów. Zgodnie z MSR 1 par. 74 w przypadku, gdy Spółka łamie warunki umowy kredytowej...

II GSK 626/22 - Wyrok NSA z 2022-07-26

ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia zw. z § 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych przychodów...
. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia w zw. z § 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych przychodów...

II GSK 625/22 - Wyrok NSA z 2022-07-26

zw. z § 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: 'Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła [...] w km 455 +900-479 +000' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, w której prowadzona była podstawowa działalność grupy kapitałowej w zakresie recyclingu metali. Niezależny biegły rewident zwrócił uwagę, że przychody ze sprzedaży osiągnięte przez D...
. sp. z o.o. w 2016 r. wyniosły [...] min zł, co stanowiło 99,9% przychodów grupy kapitałowej w roku 2016. W konsekwencji, w chwili zawieszenia prowadzenia działalności...

VI SA/Wa 1385/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-23

ze sprawozdań finansowych., Komisja stanęła na stanowisku, iż wystarczające dla oceny sytuacji finansowej jest uwzględnienie danych dotyczących przychodów ze sprzedaży, wyniku...
prowadzonej działalności (rezultat), tj. przychody pomniejszone o koszty o należny podatek. Trzecia z przywołanych danych finansowych, tj. kapitał własny, wskazuje...

VI SA/Wa 1867/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

decyzji administracyjnej, spółka nie ujawniła wartości przychodu z Konkursu wyliczonego przez organ podatkowy, który był równy z potencjalną przyszłą karą pieniężną. Zgodnie...
z publikacją raportu bieżącego nr [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r., a przekazana informacja była nierzetelna, gdyż nie wskazywała wartości przychodu z ww. konkursu...
1   Następne >   +2   +5   7