Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OSK 1094/16 - Wyrok NSA z 2018-03-15

przez kuratora uszczerbek finansowy, nie dając po jego stronie żadnego rzeczywistego przysporzenia majątkowego, nie stanowi on zatem przychodu, nie wymaga więc ujawnienia...
ustalenia jego rzeczywistych źródeł przychodu, w celu ewentualnego dokonania porównania faktycznego stanu posiadania policjanta, z tym które zostały zadeklarowane...

IV SA/Po 911/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

w roku ubiegłym przychodów' policjant jest zobowiązany podać w tabeli źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, w których został...
wymieniony stan prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, z zaznaczeniem kwoty przychodów faktycznie uzyskanych z poszczególnych źródeł oraz przynależności przychodu...

II SA/Wa 536/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

m.in. o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów. Oświadczenie złożone przez [...] T.W. nie spełnia wymogów określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu., KWP...
ten nakłada na policjanta obowiązek podania zarówno źródła jak i wysokości uzyskanego dochodu. Samo więc wskazanie przez [...] T. W. w pozycji kwota przychodu 'zgodnie z PIT 37...

I OZ 52/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

przy tym nie tylko przychody osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, ale także i koszty utrzymania wszystkich członków rodziny. W niniejszej...
o jego uzupełnienie, poprzez przedłożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych., Odpowiadając na wezwanie skarżący oświadczył, że nie posiada żadnych źródeł dochodów...

II SAB/Po 95/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-28

dochodów wszystkich członków rodziny uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, ale także i koszty utrzymania...
źródłowych., W odpowiedzi skarżący podał, że jak wskazał we wniosku o prawo pomocy nie posiada żadnych źródeł dochodów, pozostaje na utrzymaniu rodziny...

I OZ 1006/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-20

prawa pomocy wynika, że sytuacja finansowa wnioskodawcy oceniana jest przez pryzmat dochodów wszystkich członków rodziny, uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób...
okoliczności. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił źródła swojego utrzymania. Wbrew uprzedniemu wezwaniu, pomimo wyjaśniania wnioskodawcy potrzeby dokładnego określenia...

I OSK 2612/16 - Wyrok NSA z 2018-10-05

obowiązek podania zarówno źródła jak i wysokości uzyskanego dochodu. Samo więc wskazanie przez skarżącego w pozycji kwota przychodu 'zgodnie z PIT 37' jest niewystarczające...
nieujawnienia przez skarżącego w oświadczeniach majątkowych wysokości uzyskanych przychodów, co jest bezsporne. Wobec jasnego brzmienia art. 62 ust. 2 ustawy o Policji...

II SAB/Wa 1079/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych., Pismem z dnia [...] listopada 2015 r., w odpowiedzi na pkt 1 wniosku Komendant Główny Policji poinformował wnioskodawcę, iż kwota przychodu...
'. W treści pisma wskazał, iż [...] Z. J. - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji uzyskał przychód w kwocie [...] zł, w tym nagrodę w kwocie [...] zł. W związku z powyższym...

II SA/Ol 107/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-08

właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach...
. Powyższe uzasadniono tym, że R. J. po ujawnieniu, iż nie dopełnił obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, uczynił to dopiero po miesiącu od wszczęcia postępowania...

II SA/Wa 564/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

na uzyskiwanie przychodu, następnie zaś usprawiedliwia się z niewystąpienia o stosowną zgodę do przełożonego twierdząc, że jest to działalność przynosząca mu stratę...
. Wobec ujawnienia po raz kolejny w oświadczeniu majątkowym prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania stosownej zgody przełożonego, a także braku możliwości...