Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 885/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.). Kary pieniężne są więc przychodami Narodowego Funduszu jako jednostki sektora finansów publicznych. Zatem przychody...
Ochrony Środowiska, który stanowi państwową osobę prawną, należącą do sektora finansów publicznych. Ten podział przychodu pochodzącego z kar wymierzonych m.in....

IV SA/Wa 1029/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

będzie bankructwo firmy, bowiem wyłączenie instalacji oznacza całkowitą utratę przychodów, podczas gdy do spłaty pozostają choćby bieżące zobowiązania wobec kontrahentów...
, bowiem w międzyczasie, gminy te będą musiały znaleźć inny podmiot, któremu powierzą odbiór odpadów. Dodatkowo zła kondycja finansowa (brak przychodów) może uniemożliwić ponowny...

IV SA/Wa 3146/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-31

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.). Kary pieniężne są więc przychodami Narodowego Funduszu jako jednostki sektora finansów publicznych. Zatem przychody...
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który stanowi państwową osobę prawną, należącą do sektora finansów publicznych. Ten podział przychodu pochodzącego z kar wymierzonych m.in....

IV SA/Wa 2624/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-14

miarodajną dla oceny ich zdolności płatniczych nie jest kategoria 'dochodu', rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, lecz 'przychodu'. Istnieją...
bowiem legalne instrumenty podatkowe pozwalające na równoważenie kosztów i przychodów, tak by w końcowym rozliczeniu obciążenie podatkowe zminimalizować, czy też w ogóle...

I GSK 1945/18 - Wyrok NSA z 2018-10-23

- Prawo o ochronie środowiska). Kary te są więc przychodami Narodowego Funduszu jako jednostki sektora finansów publicznych, zatem są dochodami publicznymi w rozumieniu art. 5...
, który stanowi państwową osobę prawną, należącą do sektora finansów publicznych. Ten podział przychodu pochodzącego z kar wymierzonych m.in. na podstawie u.m.p.o. pomiędzy...

IV SA/Wa 1912/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

opłaty, o których mowa w art. 14 ustawy o recyklingu, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
także koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm...

IV SA/Wa 2801/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w tym art. 68 tej ustawy. Sąd I instancji wyjaśnił, że kary pieniężne są przychodami Narodowego Funduszu jako jednostki sektora...
finansów publicznych, a więc są dochodami publicznymi w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Przychody te w 20% stanowią bezpośrednio dochód budżetu...

IV SA/Wa 2241/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

podatkowej księgi przychodów i rozchodów) potwierdzających okoliczności wskazane w rubryce nr 10 wniosku o przyznanie prawa pomocy, 4) dokumentów potwierdzających wysokość...
źródeł finansowania nauki dzieci (dochody własne córki/syna - np. stypendia lub ewentualnie złożenie oświadczenia, że pozostaje na wyłącznym utrzymaniu rodziców), 7...

IV SA/Wa 324/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

pojazdów, poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ustawy o recyklingu, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku...
, stanowią także koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397...

IV SA/Wa 2879/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-27

). Kary pieniężne są więc przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako jednostki sektora finansów publicznych. Zatem przychody te są dochodami publicznymi...
sprawy:, W dniu 3 czerwca 2011 r. w wyniku rewizji celnej kontenera nr[...] na terenie Oddziału Celnego 'Baza Kontenerowa' Urzędu Celnego w [...] , ujawniono nielegalne...