Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 228/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

- przychody strony skarżącej w roku 2010 wyniosły 289.346.356,43 zł., Ponadto organ wskazał, że wymierzając karę w wysokości 28.934 zł wziął pod uwagę ww. przychód osiągnięty...
w roku 2010 r.przez stronę skarżącą, i uznał że 28.934 zł stanowiące około 0,1 % rocznego przychodu firmy i około 0,1 % kary maksymalnej, jest karą adekwatną...

VI SA/Wa 2133/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

-spożywczych, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym...
na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów oraz przychodu, a także wartość kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych., Oceniając stopień szkodliwości czynu...

II GSK 870/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

wskazał, iż nieprawidłowości stwierdzono po raz pierwszy. Ustalając wysokość wymierzonej kary pieniężnej wzięto więc pod uwagę wartość przychodu spółki uzyskaną w 2013 r...
zafałszowany. Wskazał, iż kara pieniężna w wysokości 8.000 zł stanowi 0,01% łącznego przychodu firmy oraz 0,11% kary maksymalnej przewidzianej w art. 40a ust. 1 pkt 4...

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

. wpłynęło pismo skarżącej informujące, że wielkość jej przychodu za 2013 r. (na podstawie deklaracji PIT) wynosi 6 813 301,84 zł., Podejmując decyzję o wymierzeniu kary...
pieniężnej uwzględniono fakt, że łączna wartość przedmiotowej partii wynosiła 2931,20 zł brutto, co stanowi 0,04% łącznej wartości obrotów (przychodu) przedsiębiorcy...

VI SA/Wa 2188/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-17

rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary...
% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1 000 zł., Obrotem w rozumieniu ustawy są stosownie do art. 3 pkt 4...

VI SA/Wa 2392/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-29

że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny., Organ wymierzył karę, której wysokość stanowiła zaledwie 2,98% przychodu osiągniętego...
i wartość zakwestionowanych partii, wysokość obrotów przedsiębiorstwa oraz przychód osiągnięty przez podmiot w 2010 r., który wyniósł 33.558.465,06 zł., Skarżący pismem...

II GSK 2000/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

, która nie mogła być niższa niż 1000 zł. Wymierzona kara stanowi 0,008% przychodu strony w 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., rozpoznając skargę 'F. F. P.' S.A. na decyzję...
wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, co podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym...

VI SA/Wa 1819/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł., Art. 3 pkt 10 lit. b i lit. c...
, podczas gdy zostały one wyprodukowane na terenie powiatu krakowskiego, co wprowadza w błąd konsumenta co do źródeł i miejsca pochodzenia, wytworzenia i produkcji...

VI SA/Wa 1272/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1.000 zł., Biorąc pod uwagę dyrektywy wymiaru kary określone w art...
składników. Źródłem zastrzeżeń zgłaszanych w tym zakresie przez Skarżącą jest wspomniany przepis art. 20 lit b) (i) rozporządzenia nr 1169/2011 zgodnie z którym nie muszą...