Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Lu 758/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-11

. w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004 w kwocie 194 913,00 zł...
z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Natomiast w myśl art. 20 ust. 3...

I SA/Lu 749/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-23

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
podatnikowi zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie...

I SA/Lu 710/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-23

w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 rok w kwocie 396.881,00 zł. Jako podstawa żądania wznowienia postępowania wskazany został przez wnioskodawcę przepis art. 240 § 1...
według stanu prawnego obowiązującego także po dniu 1 stycznia 2007 r. P. K. wskazał też, że przy ustalaniu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nie uwzględniono...

I SA/Lu 711/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-23

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 rok w kwocie 396.881,00 zł. Jako podstawa żądania wznowienia postępowania wskazany został przepis art. 240 § 1 pkt 8 ustawy...
w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 r. Organ podatkowy był w posiadaniu informacji, że przeciwko P. K. toczy się postępowanie w sprawie udziału w zorganizowanej grupie...

II FSK 1569/13 - Wyrok NSA z 2013-11-22

w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. S. na rzecz Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem...
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006 r., Ze stanu sprawy...

I SA/Sz 1037/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę...
od osób fizycznych za 2008 rok w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w łącznej...

I SA/Sz 1038/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę...
fizycznych za 2008 rok w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w łącznej...

I SA/Gd 1059/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-04

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2006. Decyzja ta stała się ostateczna w administracyjnym toku instancji., Pismem z dnia 18 lipca 2011...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2006., W dniu 12 kwietnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...

III SAB/Wa 39/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-16

pochodzenia majątku oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. postanawia odrzucić skargę W dniu 4 lipca 2013 r. Skarżący - B. P...
oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Zarządzeniem z 8 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu...

II FSK 2111/12 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić E. K. z kasy Wojewódzkiego...
. stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   +2   +5   10