Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Op 38/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

bankowych wynika natomiast, iż dokonał zapłaty miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt...

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań i renty czasowej stanowiły...
za ii kwartały 2011 r., Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11, I SA/ Op 95/11...

II SAB/Op 39/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

, ich suma wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań i renty czasowej...
za 2010 r. i 883 zł za ii kwartały 2011 r., Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11...

III SA/Wa 2324/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

, poz. 614. z późn. zm.) wprost wskazano, iż A. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, a jednym z jej źródeł przychodów są m. in. przychody z działalności...
się w dyspozycji ww. przepisów i uzasadnia obowiązek podatkowy Agencji., W uzasadnieniu podniosła, iż A. niewątpliwie osiąga przychody, nie osiąga jednak zysku, związanego...

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

z czym poniósł straty materialne w wysokości ok. 70 tys. zł. Ponadto, na skutek powodzi w 2010r. nie uzyskał żadnego przychodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Posiada...
. Wskazał, że do spraw prowadzonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, których sygnatury wymienił, załączył dokumenty źródłowe dotyczące jego przychodów, kosztów...

II SAB/Op 38/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

w wysokości ok. 70 tys. zł. Ponadto, na skutek powodzi w 2010 r. nie uzyskał żadnego przychodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Posiada jednak znaczne kredyty bankowe rzędu...
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, których sygnatury wymienił, załączył dokumenty źródłowe dotyczące jego przychodów, kosztów oraz wydatków. W oświadczeniu...

I SA/Gl 1090/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-10

działalności innej niż podstawowa musi uwzględniać między innymi zasadę, w myśl której przychody z prowadzenia tej działalności będą w pierwszej kolejności przeznaczane...
, że w ramach działalności innej niż podstawowa podmiot ten może wykonywać działalność gospodarczą, skoro w statucie A jest mowa o osiąganych przychodach bez wskazania...

I SA/Gd 946/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-14

działalności innej niż podstawowa musi uwzględniać między innymi zasadę, w myśl której przychody z prowadzenia tej działalności będą w pierwszej kolejności przeznaczane...
oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów (art. 23 ust.1 u.f.p.)., Tak więc z samej istoty instytucji gospodarki budżetowej wynika, że jest to podmiot samofinansujący i nastawiony...

III SA/Wa 2458/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

) czy wreszcie expressis verbis - prowadzenie działalności gospodarczej (pkt 7). Zgodnie zaś z art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, przychodami A. są m.in, przychody...
przychody, nie osiąga jednak zysku, związanego z zarobkowym wykonywaniem czynności definiowanych jako działalność gospodarcza. Zysk bowiem w przypadku agencji wykonawczych...

II SA/Bd 980/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-25

. W miastach, które wydały takie akty administracyjne za wyjątkiem S., ilość widzów jest mniejsza, co powoduje spadek przychodów cyrków w tym roku w stosunku do przychodów...
i rozporządzania nimi, przestrzeganie procedur zbywania nieruchomości, efektywne pożytkowanie przychodów (R. Pessel, Nieruchomości Skarbu Państwa, W. 2010, s. 83). Zatem...
1   Następne >   2