Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wr 63/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. postanowieniem z dnia 1[...]., nr [...], wszczął...
., po czym postanowieniem z dnia [...]., nr [...], rozszerzył zakres tej kontroli o kontrolę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 r...

I SA/Wr 1419/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-06

w ujawnionych źródłach przychodów - uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji w całości i ustalił skarżącemu zobowiązanie w tym podatku za podany rok w kwocie...
w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 102.756 zł., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ podatkowy pierwszej instancji przyjął, że w roku 2004 skarżący wraz...

I SA/Wr 1420/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-06

w ujawnionych źródłach przychodów - uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji w całości i ustalił skarżącej zobowiązanie w tym podatku za podany rok w kwocie...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu wyniósł 155.411 zł, W świetle powyższego, organ podatkowy pierwszej instancji decyzją z dnia [...] 2008 r. nr [...] ustalił...

I SA/Wr 1667/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-07

fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 6.072,00 zł., W toku postępowania organ pierwszej instancji ustalił...
brak pokrycia wydatków w wysokości 99.473,98 zł. Na każdego z małżonków przypadła kwota 49.736,99 zł, nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Wr 1666/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-07

fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 6.072,00 zł., W toku postępowania organ pierwszej instancji ustalił...
stwierdził brak pokrycia wydatków w wysokości 99.473,98 zł. Na każdego z małżonków przypadła kwota 49.736,99 zł, nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Wr 836/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia 30 września 2011 r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z opodatkowanych źródeł przychodu, tj. część kapitału początkowego pochodząca z ujawnionych źródeł finansowania powiększona o wszystkie sukcesywnie naliczane odsetki. Za źródło...

I SA/Wr 837/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia [...] r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r...
podatkowego I instancji., Na wstępie organ odwoławczy dokonał wykładni przepisów art. 20 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f., dotyczących opodatkowania przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł...

I SA/Wr 1647/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-05

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...
w ujawnionych źródłach przychodów w wys. 76.144 zł., Decyzją z dnia [...] Nr [...], utrzymaną w mocy przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] Nr [...] organ...

I SA/Wr 135/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-17

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001r. oddala skargę. Przystępując do rozstrzygania przedmiotowej sprawy Sąd przyjął następujący stan faktyczny:, Naczelnik...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., W trakcie prowadzonego postępowania strona oświadczyła, że na dzień...

I SA/Wr 1794/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. - Ś. ustalił D...
. O. zryczałtowany 75 % podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100