Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA 2538/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-25

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargi. I. Izba Skarbowa w O. decyzjami z 24.08.2002r. utrzymała w mocy:, 1. decyzją '[...]', decyzję...
. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów., II. Decyzjami z 24.08.2002r. uchyliła w całości i orzekła merytorycznie:, 1. decyzją '[...]' , decyzję Urzędu Skarbowego...

I SA/Ol 429/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce 'A' z siedzibą w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego, odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W uzasadnieniu postanowienia...

I SA/Ol 428/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
, nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce z o.o. 'A' z siedzibą w O., utrzymał w mocy...

I SA/Ol 676/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-30

Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' ustalającą R. S. i M. S. zryczałtowany podatek dochodowy od odchodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości...
187.925,00 zł każdemu z podatników i ustalił każdemu z podatników zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości 180.051,00...

I SA/Ol 396/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-28

dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 rok w kwocie 69.628,24 zł., Z akt sprawy i uzasadnienia decyzji odwoławczej wynika, co następuje:, Decyzją...
z dnia '[...]', Urząd Skarbowy ustalił J. M. zobowiązanie w zryczałtowany podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 r. wysokości 69.628,24...

I SA/Ol 377/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-06

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 85.148,20 zł i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 15.899,00 zł., W toku postępowania podatkowego Dyrektor Urzędu Kontroli...

I SA/Ol 168/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-05-29

z dnia '[...]'r. o nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w spółce z o.o., z ujawnionych źródeł przychodu oddala skargę...
z o.o. A z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył kopie:, - umowy cesji prawa z dnia 11.10.2006r....

I SA/Ol 733/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargi Dwiema decyzjami z '[...]' r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej DIAS) uchylił...
z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2007 w kwotach po 342.629 zł. Organ II instancji ustalił omawiany podatek w wysokości po 251.734 zł., Materialnoprawną podstawę...

I SA/Ol 624/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-23

podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 rok w wysokości 234.659 zł i ustalił...
każdemu z podatników podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 rok w wysokości...

I SA/Ol 217/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-28

podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001r. w kwocie 101.321 zł i ustalił ten podatek w kwocie 75.665 zł., Z motywów decyzji wynika...
, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W wyniku tej kontroli Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia '[...]' ustalił...
1   Następne >   +2   +5   +10   90