Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 55/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2002 r. sprawy ze skargi Ryszarda B. na decyzję Izby...
stanowiła dochód z nieujawnionych źródeł przychodu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w brzmieniu obowiązującym w 1992 r...

III RN 235/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

, nieposiadających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Małżonek nieprowadzący działalności gospodarczej, po wyczerpaniu toku instancji, wniósł skargę do NSA, który orzekł...
, iż organy podatkowe mają obowiązek ustalenia, osobno w stosunku do każdego z małżonków, wysokości przychodów niemających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

III RN 234/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

. (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca...

III RN 27/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub majątku niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania podatkowego, /c/ lub gdy następuje...
opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. żadna z tych okoliczności nie została wykazana w zaskarżonym wyroku. Sąd i organy podatkowe...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

przychodów. Powołując się na art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Urząd Skarbowy podał, że przychodów i kosztów ze źródeł...
tylko wydatki uznane przez ustawę za koszty uzyskania przychodu. Według art. 11 ust. 1 pkt 21 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów ze źródła...

III RN 81/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

rzeczy stanowiąca odrębne źródło przychodów., Nie jest to sprzedaż rzeczy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku...
w spółce cywilnej. Tego ostatniego przypadku dotyczy art. 8 ustawy stanowiący, że źródła przychodów opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziału. Osobne...

III RN 133/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

kosztów w stosunku do przychodów uzyskanych na podstawie pięciu umów o dzieło zawartych przez Piotra Dz., wskazując w szczególności na to, że: po pierwsze - umowy...
dochodowym od osób fizycznych stawka kosztów w wysokości 50 procent w stosunku od uzyskanego przychodu ma zastosowanie tylko do przychodów twórców, które stanowią...

III ARN 4/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-04-18

przychodu, przed organem podatkowym., W związku bowiem z tym powołaniem powstaje ponownie obowiązek podatkowy /dotyczący jednak tylko tego podatnika, który powołuje...
ustalenia zobowiązania podatkowego, w stosunku do darowizn dokonanych także wcześniej niż pięć lat wstecz od daty powołania się na nabycie w tej drodze, jako źródło...