Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 2181/99 - Wyrok NSA z 2001-01-05

W postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów organ podatkowy ma obowiązek wykazania wysokości poniesionych przez podatnika w danym w roku podatkowym...
. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1993 rok - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art...

III SA 281/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

którego należało ocenić, czy wydatki dokonane przez skarżącego w 1992 r. znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów., Postępowanie to ma szczególny charakter...
jest przedstawienie materiału dowodowego, z którego wynikałoby, że jego wydatki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów, już opodatkowanych lub też wolnych od podatku...

III SA 643/00 - Wyrok NSA z 2001-07-31

O ile w postępowaniu podatkowym, dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu, zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód...
dochodowy za rok 1996 od dochodu, który nie znajduje pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości 12.678,00 zł, W rozpatrywanej sprawie Urząd Skarbowy ustalił...

III SA 3370/01 - Wyrok NSA z 2003-10-02

nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Minister Finansów utrzymał w mocy...
przychodu za 1994 r., W uzasadnieniu Minister Finansów stwierdził, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach została ustalona prawidłowo., Zgodnie...

III SA 171/85 - Wyrok NSA z 1985-06-28

dla ustalenia dochodu od przychodów z nieujawnionych źródeł, a uwzględniających przychody i wydatki z okresu wcześniejszego niż ten, z którego dochód może być przedmiotem...
w ujawnionych źródłach bierze się pod uwagę sumę przychodów i wydatków w roku podatkowym oraz posiadane przedtem zasoby majątkowe, wskazuje więc na obowiązek uwzględniania...

III SA 788/93 - Wyrok NSA z 1993-12-01

/Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147 ze zm./, wymierzył podatek dochodowy za 1991 r. w wysokości 424.000.000 zł od nie ujawnionych źródeł przychodu. W uzasadnieniu decyzji podano...
wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się, przyjmując za podstawę sumę poniesionych w roku podatkowym wydatków i wartość...

III SA 1216/99 - Wyrok NSA z 2000-06-07

dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1991 r., W motywach decyzji podano, że decyzją organu podatkowego I instancji odmówiono Eligiuszowi K...
Eligiuszowi K. decyzją z dnia 10 kwietnia 1996 r. przez Podatkową Komisję Odwoławczą przy Izbie Skarbowej w O. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II SA 933-935/83 - Wyrok NSA z 1983-10-05

są również organem odwoławczym w sprawach wymiaru podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, bez względu na wysokość sumy spornej...

III SA 1972/00 - Wyrok NSA z 2001-12-14

od osób fizycznych za 1995 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Jako przyczynę podał utratę zdolności do czynności prawnych z powodu...

III SA 1152/01 - Wyrok NSA z 2002-12-17

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła...
uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 /art. 22 ust. 1...
1   Następne >   3