Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Wr 1905/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-21

Jeżeli w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nie ujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków znacznie przekraczających zeznany dochód...
. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Rozstrzygnięcia te organy podatkowe wywiodły z ustalenia, że wydatki Anny K. z 1993 r. wyniosły...

I SA/Wr 948/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-09-04

, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności 'przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach'. Z kolei zgodnie za art. 30 ust. 1 pkt 7 dochodów...
z nie ujawnionych źródeł przychodów nie łączy się z dochodami /przychodami/ z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 75 procent dochodu...

I SA/Wr 1642/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-16

świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Sformułowanie powołanego przepisu...
, jak również przychodów ze źródeł nieujawnionych. Nie może zatem mieć zastosowania do należności wywodzących się z zupełnie innych tytułów prawnych...

I SA/Wr 2285/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-03-01

stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów m.in. w przypadku gdy przychody z danego źródła nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne...
dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, z mocy art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody...

SA/Wr 2271/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-06-27

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanowiona została zasada, w myśl której kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie /podkr. NSA/ koszty...
nie uwzględniło - zdaniem organu - reguły, mocą której przychody uzyskane z tytułu sprzedaży kołu łowieckiemu pozyskanej zwierzyny powinny być zgłoszone przez myśliwych...

I SA/Wr 738/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-24

się też stratę będącą różnicą pomiędzy kosztami uzyskania przychodów a przychodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą...
/, wydatków nie uznanych za koszty uzyskania przychodów oraz zeznania o wynikach finansowych osiągniętych przez podatnika za 1994 r. - ujawniono, że Spółka, pozostając w związku...

I SA/Wr 940/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-07-03

z art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy...
, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. W 1997 roku podwyższone koszty uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy nie mogły...

I SA/Wr 2440/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-30

naruszenie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, w myśl którego kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu...
z dnia 25.03.1996 r./ za znacznie niższą kwotę tj. 4000 zł, dlatego też Urząd Skarbowy nie uznał wymienionych wydatków za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów...

I SA/Wr 216/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-29

do kosztów uzyskania przychodów. Tak więc skarżący dąży do wyznaczenia wielkości straty według jego zeznania, jednak brak jest podstawy materialnoprawnej do orzeczenia...
poniesionej przez skarżącego w 1993 r. jako elementu mającego znaczenie dla określenia dochodu z tego samego źródła podlegającego opodatkowaniu w latach następnych powinno...

I SA/Wr 1805/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-02

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, dotyczą zatem przychodów uzyskiwanych przez pracownika ze stosunku pracy, nie mają więc zastosowania...
przychody pracownika otrzymującego deputat jako jeden z elementów wynagrodzenia. Jedynie pracownik, dla którego jest to przychód z umowy o pracę, nie zapłaci...
1   Następne >   2