Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 856/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-23

ta zasadnie została więc uznana za dochód z nieujawnionych źródeł przychodu, co uzasadniało wymierzenie skarżącemu podatku z tego tytułu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3...
. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, ustala...

I SA/Po 1254/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-03-26

ze zm./ oparta jest na swoistej klauzuli generalnej stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia...
adwokackiej za 1994 r. pracownicy urzędu skarbowego ujawnili wpisanie do księgi podatkowej przychodów i rozchodów wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania...

SA/Po 1438/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-13

Ustalenie stanu faktycznego - będącego podstawą dla ewentualnego określenia podatku dochodowego z nie ujawnionych źródeł dochodu powinno nastąpić bez naruszania...
. wymierzył małżonkom B. podatek od dochodów, nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu, za lata 1991-92 łącznie. Na skutek odwołania podatników organ...

SA/Po 3055/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-28

podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21., Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami...
ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym /art. 9 ust. 2/. Źródłami przychodów, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy są między innymi prawa majątkowe. Art. 18...

I SA/Po 1485/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-08

ze sprzedaży udziałów. Jednakże sprzedaż udziałów, stanowi odrębne źródło, przychodów, dla którego określono inny sposób ustalania przychodów i dochodu, aniżeli...
1991 r. Nie podziela też zasadności zarzutu tzw. dwukrotnego opodatkowania, gdyż przychody z kapitałów pieniężnych oraz sprzedaży rzeczy są odrębnym źródłem przychodu...

I SA/Po 1264/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-08-21

należności licencyjnych zarówno w kraju siedziby podatnika jak i w kraju powstania źródła przychodu. Przy czym opodatkowanie z tzw. źródła nie może przekroczyć 10 procent...
na terytorium RP przez podatników nie mających na terytorium RP siedziby lub zarządu w wysokości 20 procent przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu...

SA/Po 906/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-10-18

w okolicznościach wskazujących na zamiar by mieć stąd główne lub uboczne źródło przychodów i w swej istocie nie jest prawem zakazana. Takie ogólne ujęcie przedmiotu...
z zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - przedmiotem obrotu była sprzedaż hurtowa i detaliczna importowanych wyrobów przemysłu włókienniczego., Spółka 'S...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

nad ekonomicznymi. Nie może to być zatem działalność nastawiona na uzyskiwanie dochodów bądź tworzenie źródeł przychodów, i to zarówno przez jej organizatorów, jak i przez osoby...
na przykład akcji przez członków tej Fundacji lub inne osoby, to ze względu na ekonomiczny charakter akcji /są one potencjalnym źródłem przysparzania majątku właścicielom...