Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 602/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-19

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 21 i art. 51 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W decyzji Urzędu Skarbowego w sposób nie budzący wątpliwości wskazane zostało, że skarżący...

I SA/Lu 1179/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-10

, mimo że był do tego zobowiązany, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub całego majątku, niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania...
podatkowego, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - 5 lat. W tej sytuacji, zarzut dotyczący naruszenia art...

SA/Lu 151/88 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1988-06-21

Skarbowego w Z. i obniżyła Barbarze i Edwardowi małżonkom K. podatek dochodowy z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1984 r. z 724.317 do 384.260 zł, za 1985 r. z 904.466...

I SA/Lu 708/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-25

, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu z nieujawnionych źródeł, okres przedawnienia wynosi 5...
w 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz koszty funkcjonowania osoby prawnej, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art...

I SA/Lu 887/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-07

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia...
kontrolnego, przeprowadzonego przez Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w R. stwierdzono, że spółka ta: 1/ zawyżyła koszty uzyskania przychodu na łączną...

I SA/Lu 914/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-02

. 416 ze zm.; dalej jako 'ustawa'/ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów...
podatniczki i nie mogły być one uznane za koszty uzyskania przychodu z tej działalności., 2. Z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Lu 961/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-28

w zakresie usług transportowych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W księdze tej nie ujawniono przychodu ze sprzedaży środków trwałych na łączną kwotę zł...
, że ujawnione, a opisane wyżej fakty nierzetelnego księgowania zdarzeń gospodarczych, świadczyły o ukrywaniu przychodu, dawały organom podatkowym podstawę do ustalenia podstawy...

I SA/Lu 1687/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-04

z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, zaś art. 23 ust. 1 pkt 1 stanowi, że nie uważa...
skarżących ujawnione były, jako koszty uzyskania przychodów, wydatki, które nie stanowiły takich kosztów, za słuszny uznać należy także pogląd organów podatkowych...

I SA/Lu 1307/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-01-06

, racjonalnie rzecz oceniając, wpływają /co najmniej - w danych okolicznościach powinny wpływać/ na uzyskanie przychodu z danego źródła. Zaskarżoną decyzją z dnia 29...
. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia...

I SA/Lu 321/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-28

/ - w brzmieniu obowiązującym w 1991 r. - stratę /niedobór/ z danego źródła przychodów pokrywa się z dochodu uzyskanego w trzech kolejnych latach. Definicja straty /niedoboru/ podana...
została w art. 5 ust. 2 ustawy określającym, iż 'jeśli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest niedoborem ze źródła przychodów'., Tak więc cyt...
1   Następne >   2