Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 1011/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-03

poz. 416 ze zm./ nie dotyczy opodatkowania przychodów z nie ujawnionych źródeł /art. 9 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy/. Naczelny Sąd Administracyjny...
fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za 1996 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Robert i Angelika małżonkowie P. w zeznaniu o wysokości wspólnych dochodów...

I SA/Gd 272/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-02-05

./ ustalił Robertowi B. podatek w wysokości 26.250 zł od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w kwocie 35.000 zł., Jako kwotę wydatku na kupno...
nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Wysokość tych przychodów ustala się przyjmując za podstawę sumę poniesionych w roku podatkowym wydatków i wartości...

I SA/Gd 235/03 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-29

, w tym na należność główną i odsetki za zwłokę, organ I instancji dysponował ostateczną decyzją ustalającą podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1995 z nieujawnionych źródeł...
przychodów, której skutkiem była zaległość podatkowa, niezależnie od tego, że postanowienia z dnia 28 lutego 2002 r. zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Ponadto wypada...

I SA/Gd 573/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-05-21

za te miesiące i według tej średniej obliczenie nie uzyskanego przychodu jest z gruntu błędna., Jeśli bowiem ujawnienie nie uzyskanego przychodu nastąpiło poprzez dokumenty...
., Ich podstawą były ustalenia, iż Spółka zaniżyła przychody o 1.333.123.700 starych złotych oraz zawyżyła koszty uzyskania przychodów o 1.065.844.060 starych złotych., Dalej opisując...

I SA/Gd 1870/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-22

fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła dochodu są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodu...
od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów nie są kosztami uzyskania przychodu., Reasumując w ocenie Izby organ pierwszej instancji zasadnie...

I SA/Gd 997/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-05

Gdy praca małżonka podatnika świadczona jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej /jednego źródła przychodów/, czyli ma na celu uzyskiwanie przychodów...
działalności architektonicznej /odrębnego źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/, z drugiej strony nie uwzględniono...

I SA/Gd 551/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

dochodu osiągniętego w 1995 r., w którym wykazał przychód z jednego źródła - pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 197.392,10 zł, koszty uzyskania przychodu...
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, kosztem uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu...

SA/Gd 2816/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-29

z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zawarta w treści powołanego...
ze źródłem przychodu i jako takie nie podlegają uwzględnieniu., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Józef G. zarzucając, że zaskarżona decyzja została wydana...

I SA/Gd 1962/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-10

w stanie sprawy zapisem art. 7 ust. 4 ustawy m.in. przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium...
2.804.170,11 pomiędzy ceną uznaną za rażąco wysoką a ceną ogólnie stosowaną dla ziemniaków zużytych do produkcji frytek nie została uznana za koszty uzyskania przychodów...

I SA/Gd 651/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-10-07

- przychodów uzyskiwanych z umowy zawartej ze skarżącym. Gdyby nie to /a przychody te były źródłem opodatkowanego dochodu u Halina M./ ujawnienie przedmiotowych...
, że ujawnienie okoliczności faktycznych jakie legły u podstaw zaskarżonych decyzji było możliwe dzięki dokumentowaniu przez Halinę M. w swej księdze przychodów i rozchodów...