Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 176/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-10

w 1993 r.,, 8/ wydatki na zakup od Haliny N. taśmoteki filmowej 'Kronik Żyrardowa' /255.000.000 st. zł/: w 1993 r. głównym źródłem przychodu była sprzedaż kaset...
. 22 ust. 1 omawianej ustawy. Zawarte w tym przepisie sformułowanie, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu...

SA/Ł 2094/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-07

wszystkich źródeł przychodów, m.in. z działalności gospodarczej, jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Należy...
Nieodpłatne użytkowanie cudzych urządzeń technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej, dla osiągnięcia z tej działalności przychodów, jest przychodem...

I SA/Łd 1269/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-11-06

wykorzystywanej w całości gospodarczo przez spółkę, to przysługuje im koszt uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych budynków i budowli, będących źródłem przychodów...
- stanowią koszty uzyskania przychodów przez spółkę cywilną /czyli wszystkich jej wspólników/. Mogą one być uznane jedynie za koszt nabycia przez niektórych wspólników źródła...

I SA/Łd 2334/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-18

zaniżonego przychodu ze sprzedaży w oparciu o wskaźnik udziału kosztów surowców i materiałów w przychodzie ze sprzedaży produktów, wynikający z ewidencji księgowej...
oraz rachunku zysków i strat., W dalszej części uzasadnienia Urząd przedstawił szczegółowe wyliczenia zaniżonego przychodu /539.353,50 zł/ oraz kosztów materiałów i surowców...

I SA/Łd 2048-2049/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-11

dopuściła się przy tym poważnej niekonsekwencji, bowiem dochodów /przychodów/ ze źródeł wymienionych w art. 30 ust. 1 tej ustawy nie łączy się z dochodami /przychodami...
W razie uznania określonego dochodu /przychodu/ za wymieniony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...