Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 4/17 - Uchwała NSA z 2017-10-16

. 2032, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.), dalej jako u.p.d.o.f., określających zobowiązanie z tytułu przychodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących...
Konstytucyjnego (wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., P 90/08, OTK-A z 2011, nr 3,poz. 21, dotyczył m.in. podwyższonej stawki podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych...

II FPS 6/10 - Uchwała NSA z 2011-01-24

źródeł przychodu, uzyskiwanie w przyszłości zwiększonych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy wydatki te, są co prawda związane...
do skutków sprzecznych z wolą prawodawcy, który de facto przyznał przede wszystkim podatnikowi prawo do oceny danego kosztu pod kątem jego związku z źródłem przychodów...

II FPS 2/11 - Uchwała NSA z 2011-12-12

Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ocenie organu wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu...
i nie jest też związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Tym samym dywidenda nie stanowi kosztu podatkowego. Natomiast pozyskanie środków na wypłatę dywidendy...

II FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-02-17

wstępnym, które zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga szerszego omówienia przed przystąpieniem do analizy przedmiotowego przepisu, jest koncepcja źródeł przychodów...
przychodu, na dochód (określany w doktrynie prawa podatkowego 'dochodem ogólnym') składa się suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów (określane w doktrynie prawa...

II GPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-05-16

, a więc jako źródło zarówno normy sankcjonującej, jak i sankcjonowanej. Stanowisko to - zdaniem Sądu - znajduje potwierdzenie w wyroku z dnia 26 października 2006 r., w sprawie C - 65/05...
Administracyjny przyjął, że fakt ujawnienia oraz wykazania przez uprawniony organ państwa urządzania gier hazardowych na automatach w takich okolicznościach...

II FPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-17

przychodów nie odnosi się do rolników uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej., Źródłem sporu w rozpoznawanej sprawie jest zatem wykładnia przepisów...
otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (...);, - art. 10 ust. 1 stanowiący, że źródłami przychodów są: pkt 3 - pozarolnicza...

II FPS 8/06 - Uchwała NSA z 2007-06-18

z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów - tak np. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego...
- elementem ciągłości działania - umożliwiają utrzymanie płynności finansowej, a tym samym służą zachowaniu czy też bieżącemu zabezpieczeniu źródła przychodów., Nie sposób zatem...

I OPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-06-26

z art. 41 ust. 2, ust. 3, ust. 3a ustawy i na zasadach w nich określonych przychody: funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy powiatowych., Z dniem 31...
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przychodami Funduszu są między innymi wpływy z opłat: za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów...

I FPS 2/20 - Uchwała NSA z 2020-09-07

na działalności inkasowo-administracyjnej i w przypadku, gdy będzie on wyższy od kosztów tej działalności, zobowiązana jest przekazać uprawnionym nadwyżkę przychodów...
czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293 ze zm.) postanowiono, że obydwie te kategorie przychodów...

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pobrane zaliczki od przychodów wymienionych w art...
zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12...
1   Następne >   2