Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

Ordynacji podatkowej, 6.1. Naczelny Sąd Administracyjny dostrzega, że u źródeł rozbieżności dotyczących analizowanego zagadnienia prawnego, które ujawniły się w orzecznictwie...
2010, s. 146-148)., 2.3. Opisana wyżej cecha podatku akcyzowego, związana z możliwością uniknięcia zubożenia przez podatnika, stała się źródłem rozbieżnych stanowisk...

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 134, poz. 1509...
fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, 2003, s. 484-489) stwierdzono m. in., że 26 ust. 1 pkt 9 lit. b u.p.d.o.f. należy uznać za wyłączne źródło regulacji prawnej odliczeń z tytułu...