Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 173/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-13

uzyskania przychodu 16.931.573,40 zł, dochód 79.585,01 zł;, - w 2017 r. przychód z działalności wyniósł 19.770.889,36 zł, koszty uzyskania przychodu 19.757.993,25 zł, dochód...
12.896,11 zł;, - w 2018 r. przychód z działalności wyniósł 20.763.499,98 zł, koszty uzyskania przychodu 20.731.622,63 zł, dochód 31.877,35 zł., Z bilansów za lata 2016-2018...

I SA/Ol 663/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

przychodów o 2.016.388,88 zł, tym samym zawyżyła stratę podatkową o 540.098,31 zł oraz zaniżyła dochód o 1.476.290,57 zł. Ponadto zaewidencjonowała fakturę VAT...
ze zm.)., Zestawił na str. 8 decyzji wynikające z deklaracji Spółki CIT-8 wielomilionowe przychody i koszty ich uzyskania, jak też straty w: 2016 r. w kwocie 540.098,31...

I SA/Ke 351/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

w roku 2017 w zeznaniu podatkowym PIT-36L wykazał przychód z działalności gospodarczej w wysokości 3.415.481,53 zł, koszty uzyskania przychodów w wysokości 3.132.249 zł...
oraz dochód w wysokości 283.232,53 zł, w roku 2018 natomiast uzyskał przychód z działalności gospodarczej w wysokości 2.670.547,83 zł, wykazał koszty uzyskania przychodów...

I SA/Lu 390/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-07

egzekucji., W dalszej kolejności organ ustalił, że jedynym źródłem dochodów podatnika jest działalność gospodarcza. Zgodnie z deklaracjami PIT-36L: - w 2018 r. przychód...
podatnika wyniósł 7.231.742,71 zł, a koszty uzyskania przychodów 7.181.387,98 zł;, - w 2019 r. odpowiednio 5.984.770,80 zł i 5.928.419,44 zł; - w 2020 r. odpowiednio...

I SA/Łd 337/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

nie wykazał również okoliczności uzasadniających obawę niewykonania ciążących na spółce zobowiązań podatkowych. Skarżąca podkreśliła, że jej przychody za każdy rok podatkowy...
przez stronę zeznań podatkowych CIT-8 za lata 2016-2019 i wysunął z niej słuszny wniosek o stopniowym ograniczaniu działalności spółki. W 2017 r. spółka odnotowała przychody...

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

566.071,97 zł, koszty uzyskania przychodów 555.930,93 zł), a w 2016 r. dochód wyniósł 45.141,19 zł (przychód 685.001,47 zł, koszty uzyskania przychodów 639.860,28 zł...
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonych przez R. K. wynika, że w 2015 r. dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wyniósł 10.141,04 zł (przychód...

I SA/Rz 466/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-08

dochód. Z ustaleń organu I instancji wynika, że w 2020r. nastąpił znaczny spadek przychodów z działalności gospodarczej - 912.002,74 zł w odniesieniu do roku 2019...
oraz zabezpieczył określone w niej przybliżone kwoty nienależnie otrzymanych zwrotów podatku wraz z odsetkami za zwłokę., Organ I instancji stwierdził, że ujawnione w toku kontroli...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

',, • zapisy na koncie 844 'Rozliczenie międzyokresowe przychodów',, • zapisy na koncie 249 'Pozostałe rozrachunki',, • zapisy na koncie 130,131,132,133 'Rachunek bankowy...
wynikających z zeznań za lata 2017-2020)., Uzyskiwanie tak wysokich dochodów (a nie przychodów, jak błędnie sugeruje się w decyzji) w kwocie łącznej 14.029.860,35 zł, pozwoliło...

I SA/Gd 1119/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

z wykazaniem w ostatnim złożonym sprawozdaniu finansowym (za 2020 r.) straty oraz dwukrotnym zmniejszeniem przychodów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. Organ zauważył, że Spółka...
przychodów ze sprzedaży usług i dochodów., Dyrektor IAS skoncentrował się na nieterminowym regulowaniu przez Skarżącą należności podatkowych w latach 2002-2019, a zatem...

I SA/Gd 1120/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

w ostatnim złożonym sprawozdaniu finansowym (za 2020 r.) straty oraz dwukrotnym zmniejszeniem przychodów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. Organ zauważył, że Spółka sama...
Skarżącej, w tym osiąganych przez nią przychodów ze sprzedaży usług i dochodów., Dyrektor IAS skoncentrował się na nieterminowym regulowaniu przez Skarżącą należności...
1   Następne >   2