Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

III SA/Kr 1134/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-14

lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodu uwzględnia się przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30 c, 30 e...
od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź...

III SA/Łd 891/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

na własne nazwisko wyniósł 3 070,00 zł, przychód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 2 235,26 zł, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniósł...
przychodu, czego nie mają z pewnością osoby niepełnosprawne i nie mogące z powodu tej niepełnosprawności zwiększyć swoich dochodów. Za zasadnością zaskarżonej decyzji przemawia...

I SA/Go 30/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-23

., Dokonując oceny sytuacji majątkowej skarżącego, organ pierwszej instancji ustalił, że za lata 2012-2014 złożył zeznania PIT-28, w których wykazał malejące przychody...
zestawiając wysokość przychodów skarżącego z działalności gospodarczej wykazanych w zeznaniach rocznych PIT-28 za lata 2012-2014. Wynikające z niej malejące przychody, w powiązaniu...

I SA/Ke 266/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-09

finansowej., W ocenie Sądu, wniosek ten został wysnuty pochopnie. Organ wskazując na dysproporcje przychodów i wydatków nie wziął pod uwagę, że przychody wskutek klęski...
wniosek o nieujawnieniu źródeł dochodów oraz bezpodstawnie zmarginalizował bieżące wydatki strony na utrzymanie jej i rodziny. Nie ustalił, czy w sytuacji M. P...

I SA/Ol 271/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-09

o nieujawnieniu przez niego wszystkich źródeł dochodów. Kwestionując to stwierdzenie organu, skarżący stwierdził, że fakt, że jego sytuacja materialna jest tak trudna uzasadnia...
uzyskiwany z renty, co może świadczyć o nieujawnieniu wszystkich źródeł dochodu, Zakład podniósł, ze powyższego ustalenia dokonano w oparciu o oświadczenie strony o stanie...

IV SA/Wr 194/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej , wedle której za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku...
lub mieszkaniach znajomych, adresów których nie chce ujawnić, jest zachowaniem, uniemożliwiającym zebranie danych niezbędnych dla udzielenia pomocy w ramach świadczeń regulowanych...

I SA/Ol 518/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-31

przychodów rodziny nie wskazuje na zagrożenie egzystencji zobowiązanego i jego rodziny na skutek egzekucji należności z tytułu składek, nie sposób uznać, by wystąpiły podstawy...
r., sygn. akt V SA/Wa 2033/11. Podniósł, że na bieżąco składał do ZUS deklaracje, w których ujawnił fakt, że jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i pobiera...

I SA/Ol 48/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-07

roku życia, zobowiązany prowadzi działalność gospodarczą, z której osiąga przychody. Zakład wskazał również, iż według wyjaśnień strony opiekę nad chorymi członkami rodziny...
, będących źródłem utrzymania dużej grupy społeczeństwa, są niewystarczające. Zakład ma obowiązek ocenić istnienie przesłanki umorzenia ze względu na ważny interes publiczny...

I SA/Ol 16/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-14

świadczeń w tym rent i emerytur. Interes społeczny, jakim jest zapewnienie środków na wypłaty rent i emerytur będących źródłem utrzymania dużej grupy społeczeństwa przemawia...
stan zdrowia żony skarżącego potwierdza, że jest ona osobą przewlekle chorą. Stale zajmując się żoną, zobowiązany nie ma możliwości uzyskania dodatkowych źródeł dochodów...

I SA/Ke 652/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-19

zebrany w postępowaniu w I instancji, uzupełniając o nowe okoliczności, które zaszły lub ujawnione zostały po wydaniu decyzji pierwszo-instancyjnej, ewentualnie uległy...
stanu majątkowego strony, jej sytuacji rodzinnej, źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów, a także skutków, jakie może spowodować konieczność natychmiastowej zapłaty...