Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Bd 482/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W dniu [...] marca...
od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Oświadczyła...

I SA/Wr 49/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości [...]. Podniosła strona, że nigdy nie osiągnęła określonego...
podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Odwołał się organ II instancji...

I SA/Bk 396/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-08

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2011 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B...
za zwłokę od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w kwocie 4.065 zł., Z akt sprawy...

I SA/Łd 276/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-17

za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Umorzenie zaległości, która powstała w związku z podejmowaniem przez Podatniczkę działań...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu) budżet państwa nie uzyskuje należnych mu kwot., Organ stwierdził przy tym, że argumentacja odwołania dotycząca możliwości...

I SA/Op 166/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-24

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Wnioskiem z dnia 07.07.2009r., uzupełnionym następnie- na wezwanie organu - pismami z dnia 21.07.2009r. i 17.08.2009r. P. G...
podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000r. w kwocie 21.546,00 zł, za 2001 r. w kwocie 1.779,00 zł i za 2002r...

I SA/Rz 790/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001r. w kwocie 479 397,20 zł. wraz z odsetkami za zwłokę oraz umarzająca postępowanie podatkowe w pozostałej części., Skarżący...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001r. w łącznej kwocie 479 469,72 zł. wraz odsetkami za zwłokę liczonymi do dnia złożenia przedmiotowego wniosku...

II FSK 2262/11 - Wyrok NSA z 2013-06-26

w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Decyzją z dnia 30 czerwca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w P. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...

I SA/Gd 1460/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-29

2.326,00 zł w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008r., utrzymał w mocy...
2016r., która uchyla decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w całości i ustala stronie zryczałtowany 75 % podatek od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Łd 26/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-25

r. W następstwie powyższego została wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów. Niewątpliwie należy zgodzić...
podatkowej nie stawiałoby podatnika w uprzywilejowanej sytuacji. Zauważyć bowiem należy, iż zobowiązanie z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów, jest ustalane przy zastosowaniu...

I SA/Łd 25/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-25

swoje przychody osiągnięte w 2003 r. W następstwie powyższego została wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów...
zaległości podatkowej nie stawiałoby podatnika w uprzywilejowanej sytuacji. Zauważyć bowiem należy, iż zobowiązanie z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   15