Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Lu 247/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

w danym roku, gdyż ze względu na liczbę wniosków nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości podawanych danych o przychodach. Organ wskazał również, że wnioski...
był ujawniony we wniosku i tym samym komisji znany. Skarżąca wpisała tę informację do rubryki wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wskazując członków rodziny. Zdaniem...

III SA/Lu 246/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości podawanych danych o przychodach. Organ wskazał również, że wnioski o stypendia na każdy kolejny rok akademicki stanowią nowe sprawy...
na to, iż okoliczność uzyskania przez jej ojca dochodu z tytułu renty nie jest 'nowa', bowiem fakt posiadania przez ojca renty był ujawniony we wniosku i tym samym komisji...

III SA/Lu 245/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

w danym roku, gdyż ze względu na liczbę wniosków nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości podawanych danych o przychodach., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
na to, iż okoliczność uzyskania przez jej ojca dochodu z tytułu renty nie jest 'nowa', bowiem fakt posiadania przez ojca renty był ujawniony we wniosku i tym samym komisji znany...

III OSK 1617/21 - Wyrok NSA z 2022-12-08

, w jego ocenie skromne, z których uzyskuje niewielkie przychody (opodatkowane na zasadach art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), dodając...
się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków dowodowych w taki sposób, by umożliwiło...

II SA/Wa 1415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

, w jego ocenie skromne, z których uzyskuje niewielkie przychody (opodatkowane na zasadach art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), dodając...
dla rozstrzygnięcia sprawy (czy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków...

III OSK 2650/21 - Wyrok NSA z 2022-06-28

(ust. 5). Powołany w cytowanym przepisie art. 98 ust. 1 p.s.w. stanowił z kolei w ust. 1 pkt 1, że przychodami uczelni publicznej są w szczególności dotacje z budżetu...
z dnia 9 października 2014 r. nr BWM -III-425/BD/2014, ujawniono że wyżej wymieniony otrzymuje stypendium od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich na podstawie §12 ust. 1 pkt...