Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

III SA/Kr 2092/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-03

., Odnośnie natomiast zarzutu dotyczącego wadliwości dokonanego przez organ zakwestionowania informacji skarżącego, że działalność objęta projektem obejmuje 100% przychodów firmy...
, że prowadzona przez skarżącego działalność przynosiła 50% przychodów jego działalności, a tylko zapisy aplikacji uprawniają do twierdzenia, że stanowi ona zasadniczy...

III SA/Wr 258/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-27

samorządu terytorialnego;, 3. Art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. poprzez ustalenie, że jest możliwe zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę [...] zł...
, których wysokość winna być dostosowana do zakresu realizowanych zadań publicznych. Zdaniem Miasta nie jest możliwym zwiększenie przychodów budżetu Gminy Miejskiej z tytułu...

III SA/Po 353/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-31

stanowiska, że uchwalone opłaty mają charakter arbitralny, bo zostały obliczone na maksymalizację przychodów powiatu. Nie można przyjąć stanowiska, że wyznaczona...
w rozumieniu art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły...

I SA/Łd 687/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-05

organu z WPF Gminy D. wynika, że deficyt budżetu w kwocie 762 069 zł w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, co pozostaje w sprzeczności...
z postanowieniami uchwały budżetowej, z której wynika, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek długoterminowych. Powyższe oznacza, zdaniem organu...

III SA/Kr 1016/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-14

sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W odniesieniu...
jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Zgodnie z art. 275 ustawy o finansach...

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

ujawnić ich w klasyfikacji budżetowej w pozycji 'przychody z usług w jednostce budżetowej '[...]''. Rozwijając ten zarzut wskazano, że sednem problemu, z jakim przyszło...
przychodów z usług świadczonych przez jednostkę budżetową, jaką jest Ośrodek A., W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia...

II SA/Bd 980/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-25

. W miastach, które wydały takie akty administracyjne za wyjątkiem S., ilość widzów jest mniejsza, co powoduje spadek przychodów cyrków w tym roku w stosunku do przychodów...
i rozporządzania nimi, przestrzeganie procedur zbywania nieruchomości, efektywne pożytkowanie przychodów (R. Pessel, Nieruchomości Skarbu Państwa, W. 2010, s. 83). Zatem...

II SA/Wa 1329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

dochodów nad wydatkami, art. 211 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych z powodu niezgodności strony dochodów i przychodów budżetu ze stroną wydatków i rozchodów...
Gmina wykazuje deficyt operacyjny, którego nie jest w stanie sfinansować środkami pochodzącymi ze źródeł prawnie dopuszczonych (art. 242 ustawy o finansach publicznych...

II SA/Sz 54/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

kontrolerzy NIK uznali za przychody przekraczające wydatki Stowarzyszenia, ponieważ zaplanowane wydatki zrealizowano dopiero pod koniec 2012 r., a prawie w całości...
się w 2013 r. do około [...] PLN (dowód operat szacunkowy z dnia [...] r.). Wydatki na te cele zrównoważyły wcześniej osiągnięte przychody. Modernizacja ta była konieczna...

II SA/Op 378/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-04

obejmującym dochody i wydatki powiatu oraz przychody i rozchody.' (ust. 2), 'Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej 'rokiem...
ust. 2 ustawy, dodatkowo określając, że poza dochodami i wydatkami budżet powiatu obejmuje też przychody i rozchody,, - § 68 statutu, stanowiący, że 'Opracowywanie...
1   Następne >   3