Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 2480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

przekraczał osiągane przychody w walutach obcych. Takie działanie nie prowadziło z kolei do zabezpieczania przychodów, ale w przypadku niekorzystnej dla spółek zmiany kursu...
takiego emitenta lub jego spółek zależnych. Spółki nie powinny używać kontraktów walutowych do powiększania przychodów, a jeżeli to robią, zobowiązane są poinformować...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

zł. Plan ten składał się z rachunku wyników sporządzonego w układzie uwzględniającym poszczególne pozycje przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego, z podziałem...
ze sprawozdania skonsolidowanego, w III kwartale 2010 r. przychody ze sprzedaży były o 20 min zł niższe niż wypracowane w tym samym okresie poprzedniego roku obrotowego...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym odniosły na pozostałe przychody operacyjne,, b) Jednostka dominująca nie dokonała na dzień bilansowy testów...
finansowym wykazały w pozostałych przychodach operacyjnych w sprawozdaniu za rok 2009', b) 'Na dzień 31 grudnia 2010 roku, Jednostka dominująca nie dokonała ostatecznego...

VI SA/Wa 2431/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-12

nie prowadziło do zabezpieczenia przychodów, a w przypadku niekorzystnej dla Spółki zmiany kursu walutowego, narażało ja ryzyko straty., Zdaniem organu wystawione przez Spółkę opcje...
przychodów poprzez zawieranie kontraktów opcyjnych emitenci powinni informować akcjonariuszy, także tych potencjalnych. Jednakże umowy dotyczące wystawienia opcji kupna walut...

VI SA/Wa 714/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-07

uaktualnionych prognoz finansowych na lata 2006 - 2008, zakładających wzrost kwoty przychodów oraz E. w roku 2006 oraz podała do wiadomości 'prognozę finansową skonsolidowanego...
, że zostały zrealizowane prognozy opublikowane we wrześniu 2006 r. w związku z osiągniętymi w roku 2008 wynikami: w zakresie przychodów ze sprzedaży w 90,4 %, a w zakresie...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

można jedynie dodać, że wynik finansowy spółki akcyjnej stanowi, ogólnie rzecz biorąc, różnicę między przychodem a kosztem działalności spółki czyli sprowadza się do osiągnięcia...
akcji Spółki, czego dowodzi zachowanie się kursu Spółki po jej ujawnieniu., Ustosunkowując się do zawartego we wniosku strony stanowiska, iż zakup akcji nastąpił w wyniku...