Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

IV SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...
jest jako inne źródło dochodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł...

III SA 3314/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

podatkowym sprowadza się do kwestii, czy uzyskiwanie przychodów z nieujawnionych źródeł, ustalone w decyzji, może być uznane za obejście przepisów podatkowych, o którym mowa...
innych niż zadeklarowane źródeł przychodu, w wyniku czego został znacznie zaniżony przychód do opodatkowania. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej takie postępowanie strony...

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

., Na potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w 2001 r. i 2002 r. oraz osiągania z tego tytułu przychodów, niewskazanych w stanie faktycznym na dzień 14 listopada 2002 r...
przychodów osiągnięcie przychodu z tego tytułu w miesiącu grudniu 2002 r., W 2001 r. Skarżąca Renata M. nie osiągnęła przychodów z tytułu prowadzenia działalności...

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

, na skutek powodzi w 2010r. nie uzyskał żadnego przychodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Posiada jednak znaczne kredyty bankowe rzędu 160 tys. zł, zaciągnięte...
Administracyjnym w Opolu, których sygnatury wymienił, załączył dokumenty źródłowe dotyczące jego przychodów, kosztów oraz wydatków. W oświadczeniu o stanie rodzinnym wnioskodawca...

II SA/Sz 530/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-05

dochody rodziny, uzyskiwane ze wszystkich źródeł, także przychody nieopodatkowane, jak np. diety, w tym diety na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi...
przychodów ze stosunku pracy u zagranicznego pracodawcy. Z tych też przyczyn kierowcy transportu międzynarodowego, wykonującego podróż służbową, nie można uznać za osobę...

II SA/Bk 473/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-17

za wyjaśnioną w stopniu wystarczającym. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że odwołujący nie jest w stanie pokryć z osiąganych regularnie przychodów wszystkich...
nie ulegnie pogorszeniu. Z uwagi na niski poziom i charakter dochodów i innych przychodów nadal nie będzie możliwe egzekwowanie od niego jakichkolwiek należności...

IV SA/Po 286/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-02

niesklasyfikowana, działalność fizjoterapeutyczna. Dochód z tytułu działalności gospodarczej przedstawiał się następująco: maj 2016 r. - przychody [...] zł - wydatki [...] zł...
= [...] zł, czerwiec 2016 r. - przychody 2.314,00 - wydatki [...] zł = - [...] zł. Z ww. dochodu Wnioskodawca opłaca składkę ZUS w wysokości [...] zł. W/w nie posiada żadnego...

II SA/Op 299/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło...
za podstawę rozstrzygnięcia sprawy, okazał się następczo inny. Jeśli chodzi o stan faktyczny, to może tu wchodzić w grę sytuacja, gdy zostaje ujawniona nowa oraz istotna...

II SA/Po 435/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-20

się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku', a to oznacza, że konieczne jest sprecyzowanie daty wniosku, a co za tym idzie, zapewnienie...
r., Jak wskazano wyżej, według art. 8 ust. 3 u.p.s. co do zasady 'za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku'. Zdaniem...

IV SA/Gl 328/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

takie publiczne świadczenie usług edukacyjnych od usług finansowanych głównie przez rodziców lub uczniów lub z przychodów komercyjnych. Na przykład - jak podał - przedsiębiorstwo...
, gdyż Podmiot ten może uzyskiwać przychody inne niż z działalności oświatowej. Dlatego też, jak poinformował, dopisano w pkt 13.1 a), b) c) d) e) opis, że zgodnie z motywem 3...
1   Następne >   2