Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Go 198/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-24

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (zwany również WSA), na skutek wyroku Naczelnego Sądu...
fizycznych za 2007r. w wysokości 94.129 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jak wynika z akt, dotychczasowy przebieg sprawy...

VIII SA/Wa 189/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2009 r. oddala skargę. 1.1. Przedmiotem skargi wniesionej...
fizycznych za 2009 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub z nieujawnionych źródeł przychodów, i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia...

III SA/Po 7/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-15

oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok, M. R. złożył zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw...
majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok, w piśmie z dnia 8 czerwca 2011 r. wyjaśnił...

II FSK 3146/14 - Wyrok NSA z 2016-11-24

jest, że ciężar dowodu w tym wypadku spoczywa na organach podatkowych (poza wypadkami z nieujawnionych źródeł przychodu i ekskulpacji od odpowiedzialności zarządu spółek...

I SA/Wr 755/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie...
ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie...

I SA/Wr 756/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł...
przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie skomplikowanych i często zmieniających się przepisów), ani wysokość podatku...

II FSK 777/15 - Wyrok NSA z 2017-04-13

w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na rzecz D. S. kwotę 2700 (słownie: dwa...
z brakiem możliwości przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków ze względu na ich śmierć, organ źródła przychodów wykazane przez dziadków skarżącej w zeznaniach...

I SA/Po 332/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-26

obciążającego osoby fizyczne, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego...
ze źródeł nieujawnionych, karty podatkowej. Niedoręczenie decyzji we wskazanym terminie skutkuje tym, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje. Przedawnia się prawo organu...

I SA/Łd 1361/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, ale przytoczone w nich wywody można odnieść do decyzji...
i jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego albo w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia...

I SA/Op 513/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-10

podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego...
rodzinnej, stanu zdrowia, źródła uzyskiwanych dochodów, jak również ustalenie czy i w jakim stopniu przyczynił się do zaistniałej sytuacji lub jakie inne okoliczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   21