Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wa 1796/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

uzyskania przychodów w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli wraz z załącznikami...
ujawnił nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Ponadto, w dniach 25, 28, 29 stycznia 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. przeprowadził kontrolę podatkową...

VIII SA/Wa 934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:, a) za miesiące od początku...
w sposób nie uwzględniający terminu płatności tych zaliczek zgodnie z przepisami u.p.d.o.f., oraz nie uwzględniający źródła pochodzenia środków, z których pochodzą zaliczki,, b) art. 38 ust. 1...

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Niepełnosprawnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pobrane zaliczki od przychodów wymienionych w art. 12 u.p.d.o.f. oraz zasiłków pieniężnych...
ujawnienie niedotrzymania terminu. Datą ujawnienia niedotrzymania terminu jest doręczenie protokołu kontroli, czyli w tym przypadku 6 czerwca 2012 r. W myśl art. 21 ust. 1 pkt...

VIII SA/Wa 311/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

sprawozdawcze. Organ odwoławczy podkreślił, że działalność SP ZOZ jako jednostek finansów publicznych finansowana jest z uzyskiwanych przez nie dochodów i przychodów...
pracowników ze środków innych niż publiczne. SPZZOZ nie wskazał wyraźnie z jakich źródeł finansuje wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, zgodnie zaś z art. 9 pkt 10 ustawy...